boğa burcu ve eski edebiat konu

boğa burcu ve eski edebiat konu

boğa burcu ve eski edebiat konu harika bir yazı dizimiz boğa burcu İnsanlar her zaman, başienr,^. bankalarına anlatmak, ya iarından geçmiş olayları dinler^, öğrenmek ihtiyacım duymuşlard;'* v nun basbayağı bir olay anlatımı ^ kıp bir edebiyat türü kılığına gJ yıllar süren bir çalışma, değişme muştur. Doğu'da da, Batı'da de, anlatımı, hemen daima mizaha nız olayları anlatan sözlü, daha kısa eserlerle ortaya çıktı. Bunla belli değildi; orta malıydılar, Zi lumdaki gelişmelerin yanı sıra, fc ğişti. Özellikle kadın, aşk, bu önemli bir yer almaya başUd cTristan'la
Kavimîerîn göçü dc Roma İmparatorluğu' nun yıktlmastm çabuklaştırdı. Yalnız,boğa burcu M. O. I. yüzyıldan V. yüzyıl ortalarına kadar Roma sınırları çok az değişti. Bu yönden Roma İm-oaratorluğu'nun othschild (1773-1855) Frankfurt'ta, Kari Rothschild (1783-1855) Napoli'de yerleşmişti.Ingiltere'deki Nathan Rothschild'in oğlvj Lionel Rothschild (1808-1879) Süveyş Kanal» işinde önemli rol oynadı, ilk defa parlamentoya seçilen Yahudi de o oldu. Oğlu Nathan Meyer ru ku^'enen bîr şairdir. Hikâyeyi 1554 te Mettec BatKİailo, 1562'da İngilizce olarak Ar-fhi,r Brooka yeniden nazım diliyle yazdılar. Bj tonyncjsu, belki de Shakespeare'e kaynak olmuştur.
Shakespeare, bu konuyu, biraz de^iştİre-rek beş fyerdelik bir trajedi halinde yazmıştır.
• ffomeo and Jullet» adındaki, bu dünyaca O^'lü eserde Romeo, Juliet'in bir yeğenini düelloda Öldürür. Verona Prensi Romeo'yu sürgü'^# yollar. Juliet de, nefret ettiği bir adamla evlenmemek için, kendini öldürmek üzere, b'r iiâç İçer. Romeo yetişir, onu öldü sanır, şiddetli bir zehir içer. Jullet kendine gelip de îomeo'nun öldüğünü, kendisinin İse sağ kal-ftğtnı görünce, Romeo'nun hançeriyle kendini İdürür, alır; «V*tva, bazı kalb haftalıklarına yol açar. Oynak ymrlmrdm hiçbir rahatsızlık göntarnnedan romatizmalar da vardır.
Bazı tıp hiiginlari romatizmayı vIrUtlarIn, ya da ıtraptekok cinsinden mikropların do* ğurduğunu İlariya sürmüşlerse de, bu henüz kesinleşmemiştir. Bugün bünyenin, yorgunlukların, organlardan birinin zedelenmesinin, aoötJk algınlıklarının, nemin, havadaki elek-tf iLjin romatizmaya yol açtığı bilinmektedir.
Romatizma çok defa bütün vücutta ağrılarla, bademcik İltihabı İle başlar. Arkasından, âteş yükselir, 2-3 gün geçtikten sonra da oynak yerlerde şiddetli ağrılar, şişmeler görülür, fiazan bu
Emile -yahut- Terbiyeye Dair (Prof. H. Z. Ülken, A. V. Ülgener, S. Güzey, J943; 5. baskı 1961); İlimler ve Sanatlar Flakkında Nutuk (S. Eyüboğlu, S. T. Si->er. 1942, 1943); İtiraflar (S. Güzey, \ Bercmen, 1943); Toplum Anlaşması V. Günyol, 1946); Yalnız Gezerin Ha-alJerl (R. N. Drago, 1944); itiraflar (R. Günt^kln, 1955-61).
Hakkmdaki eserler. — J.-J, Ruso, Ha-tı. Eserleri (S. Simavi, 2. baskı, 1932); J. Rousseau, Hayatı, Sanatı, Eseri . Alsan, 1962).
tvkm »dındaki ünlü mnari yazdı, yarışmayı Ka-xsn<iı. Bu. Roosseau'y’J şöhrete ulaştırdı.
Bijndan sonra Rousseau ard arda birçok eserler yaxd*. Bunlardan «Emile» 1762'de ya>boğa burcu ytniandi, büyük gürültü kopardı. İki hafta sonra Parfâmanto, Rousseau'nun tevkifine karar ^röi. Eşitsizlik ve haksızlık üzerine ileri sürdüğü düşünceler halkı sevindiriyordu. Jandarmalar onu tevkif edeceklerine selâmladılar. Paris Parlâmentosu'ndan bir hafta sonra Cenevre Parlâmentosu da aynı kararı verdiğinden Rousseau, doğduğu şehre de gidemez oldu. Prusya'ya sığınmak zorunda kaldı.
Rousseau 1766'da Ingiltere'ye gitti. 1770' te Paris'e döndü. 8 yıl kadar rahat bir ömür sürdü «ltiraflar»mı yazınca, yeniden başı derde girdi. Bu eser, daha basılmadan büyük gürültülere yol açmıştı. Öldüğü zaman Erme-lon-Vitle Parkı ortasındaki gölde bulunan bir ıddcığa gömüldü. Sonradan, 1794'te, kemik-îri Paris'teki Pantheon'a getirildi. '
Jean-Jacques Rousseau edebiyatta roman-zmin kurucularındandır. Tabiat sevgisi, «iti-f üslubu» denilen heyecanlı, samimî üslûp, ansız edebiyatına onunla girmiştir. Fikir ha«
Yumuşak Işınlar. — Oldj^. tajlı akımla elde edilenlerdir, x voltluk akımla meydana gerv yumuşaktır. Bunlar etten, derici^ ^ de kemiklerin içine giremezler. ^ Sert Işınlar. — Daha yüksek edilen X ışınlarıdır. Bunlar mace^ * geçer. Endüstride kullanılan bu/ ' cihazları 2.000.000 voltluk akım'aj" sert X ışınları meydana getirir.
• 0*yer I Rûtn» ( Kotne Ulketl) deıılrdl. O»* menli Devleti ttnuUrt içinde bulunen Yur^en-(ıler'e bu<ı<ien doUyt, yentı> öterek, «Rum» Gerçekte t>e «Rum», ne de «Ru-n^eli» edlennırı Yunenlılıkle hiçbir ilgisi yoktur. Osmenbler, KUçükeeye Yenmedesı'ne «Аг^есЫи». Belken ülkelerini kepityen bölgeye de «Rumeli» edim vererek, bir eytrme yeptıîer (1361 ).
B«2i Türk eoylert Ötmeniı\er den brvce de Romeli'de yer)e>mı>lerdt. I. Muret lemenm-d«. Otmenhier befkent o'erek Edirne ye yer-(1362) bvrreöekı Bızent ve Sllv ege-mdnb^ eoae •rdl. П. Mebmeı (Ffcıih> ^e^trv örn Rumeirnin tınırien kuzeydü Tur\« ve Sevi neKiflertne keder uıendt. l. Suleymen (K.e-nybl) çekinde Rumeli'nin ımtrUn bütün Vv>-гнкьиеп, Arnevutluk,adolu Hisarı) geçen gemileri korv tro/a yetişmiyordu.
Rumeli Hisarı, vaktiyle Iran hükümdarı DSrS*nm ordusunu Rumeli kıyısına geçirmek için Sisamlı Mandroklis'e bir köprü kurdurduğu yerde, boğazın en dar (698 m.) yerinde yepıldb Hisarı biran önce bitirmek için bot malzeme yığıldı. 7.000 işçiyle 1.800 usta, ge-celi gündüzlü çalıştılar. Yapıya 20 mart 1452' de bağlanmıştı. Hisar yavaş yavaş yükselince, İmparator korkuya kapılarak Fâtih'e elçi gönderdi, bundan vazgeçerse haraç vermeyi ka-)ul ettiğini bildirdi. İstanbul'u almayı aklına oymu^ olan Fâtih Mehmet bu teklife yanaş-ı#dı. Yapı işini kendisi idare ediyordu. Şadsam Çandarh Halil Paşa deniz kıyısındak iyük kulenin. Sarıca Paşa kuzeydeki kule V Zeğnoe Pa^e da güneydeki kulenin yapıldı-boğa burcu günlük yorum

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder