boğa burcu ve eski edebiat konusu

boğa burcu ve eski edebiat konusu

boğa burcu ve eski edebiat konusu hayat bilgisi gibi yazılarımız boğa burcu Oamanlı ImparatorluÖvj'nun yükselma ça j^TKİa Ru&ya, Osmanlı devletinin önem var-bir devletti. XVI. yüzyılın ikinci ya ru<r»dan bavlıyarak Volga'ya hâkim olan Ruv ve büyük devletler arasında sayılıyorsa da, Os-menli Imparatorluğu'nun basit bir eyaletinden ibaret olan Kırım Hanlığı'na yıllık vergi ver yordu. Bu vergiyi vermemesi Rusya'nın müthiş şekilde cezalandırılmasına yol açıyordu. Bunların en ünlüsü, Kırım Hanı Devlet G ray'ın, yanına bir Osmanlı topçu birliği alıp, 24 mayıs 1571'de Moskova'ya girmesidir. Bu fvjn üzerine. Çar IV. Ivan başkentinden kaçit, i5evlet Giray Moskova'yı yaktı, halkını esir ofarek Kırım'a sürdü. Bundan dolayı Devlet «Taht Alan» diye geçmiştir.? Savaf. — 1854-56 Kırım Savaşı'dır. n* Ot oranlı ordusu tamamen kurulduğu iç R^s ar, sa/açın daha başında tek başlar oUn Türkler'e yenildiler; sonradan ipgill ife Fransa da Osmanlı İmparatorluğu nun mnds savaşa katılınca^ büyük bir yikıma radiSar, 30 mart 1856 Paris Antlaşmas p jsya. Güney Besarabya'yı OsmanU devi birdUti, ayrıca, Karadeniz'de hiçbir savî mhb 
3.Rus - Türk Savac<. — 1711 Prut Sava-şı'dır. Azak'la yakınların»boğa burcu günlük yorum Rusya'dan geri e|. mak azminde olan Osmanlı hükümeti Rusya'ya savaı açtı. Baltacı Mehmet Pa>a komu-tasHKİaki Osmanlı ordusu Çar Petro'ytJ Prut* ta yendi. Böylece 1 \ yıl önce Rusya'ya verilen kaleler geri alındı, Rusya, Azak Denlzi'nden ozakfa^tınidı (Bk Prut Sava>«),
4,Rus - Türk Savafi. — 1736*39’da oldu. Almanya ve Rusya ile tek başına savaşan Cv manii İmparatorluğu, her ikisini de vesin sakilde yendi, Ruslar'n Keradeniz'i görmek arzuları hülya da, C »«♦nM İmparatoriuğu'nun basil bir avai#» dan îbarat olan Kırım Hanlığı'na ytüık va viarı/ordü. Bu vergiyi vermemesi Rusya'ı mulhi^ ^kilde cezalandırılmasına yol açıy du. Bunların en ünlüsü, Kırım Hanı De Giray'ın, yanma bir Osmanlı topçu birli{)i a 24 m«yıs ISZrde Moskova'ya girmesidir, nun üzerine. Çar IV. İvan başkentinden V Devlet Giray Moskova'yı yaktı, halkını Ывгак Kırım'a sürdü. Bundan dolayı 0* Girey tarihe cTaht Alana diye geçmiştir Devlet Giray'm oğlu II. Gazi Giray Har 159î'de, AAoskova'ya kadar geldi, şehrir roflarım yaktı. Gazi Giray'm küçük ү IV.
Sir Bertrend Russel çağımızın huzursuzlu-k^nu en önce görenlerdendir. Dalgalı bir ha-atı olmakla beraber dünyayı, gidişini, bu gi-işio sebeplerini gayet aydınlık bir şekilde an-nuş, anlatamıyacağım bile bile de eserlerin-I bunun incelemesini yapmıştır. Russell'e re, görüşlerinin doğru olduğuna inanmış imler, insan kitlelerini yolundan çevirme-I güçlüğü karşısında yılmamalıdırlar, çün-onlara düşen bir sorumluluk vardır. Ken-' de, bu düşünceyle, topluma yol gösten Г örnek olmak istemiştir.iyle hiçbir savaca girişmemeleridir. Bunun yerır>« OsmanlI Inıparalorluğu'nun en büyük du>-manı Rusya kalmıştır. Bugünkü muazzam Rus ülkesinin en büyük bölümü, Türkler'don alınmıştır. Halen Türkiye Türklerl kadar ka* labâlık bir Türk nüfusu da Rusya'da yaşamaktadır. Rusya Türkleri, A.B.D. Senatosu tarafından resmen «esir milletler» içinde sayılmış, 13 aralık Türkistan, 28 mayıs da Azerbaycan Günü ilân edilmiştir.
ygn< a yü^ı^ırlıyмıj(i O/ııleki havu/a mer-nıcf 1>4^А(иаИйм1г(м «ıjidr *;a{jlayanİrtr fıaiın-tim dt;kgluy«H4vu7tjM f^rtasınHa da a^/ın* dan lidcM tı^Hraf) ko<4niruı 1лг ajclftrh.ı var* di Kft^kuM ı<J büyük bir Ö7<;nlo lü^lan* ın'I^ dayant|) dd^enmişti,
bamai lludhhn P<iŞ4^ o yılın çekr^r bayramında III. Ahmet'i da davet ederek,boğa burcu günlük yorum benzeri 4/ <^*vrulur 7engm, ihtişamlı bir türenle «Saa-dâbat Kainimi açtı, Bundan sonra Kâğıthane'nin d' ğeı I bir kat daha arttı; kısa bir sûra Kynra çevrede yeni yeni kÖşkler yapılarak, tabiat gu/elliklari mimarlık eserleriyle daha da /eıi'jınleştlrllril. Öteki köşkler de pek göz aİKiydı. Bunlar da «Çeşm*i Nun» (ışık gözü), «Kasrı Cenâna (gönül köşkü), «Kasr-ı Ne^ai» (sevinç köşkü), «HürremSbfidı» (gö-r»ül açıcı yar)... gibi adlar taşıyorlardı. Yal-fiı/, üaadâbat Köşkü eşsiz güzelliğiyle, onlardan çok iraşkaydı; l)unun için, kısa zamanda 1/ütün o çevra f)u adla anılır oldu.
Bdfıar aylarında, Hıdrellez'de, bayramlarda burası çoluk çocuk, genç ifıtiyar, kadın er-k*rkl# dolar, padişahla sadrazam da sık sık Saadâbat'a giderlerdi. Zaman zaman büyük rı mitafiriar,
Damat İbrahim Paşa, o yılın şeker bayra-^ nda İU. Ahmet'i de davet ederek, benzeri ar oor. jr zengin^ ihtişamlı bir türenle «Saa-aoet Kasnını açtı. Bundan sonra Kâğıtha-leV.'n değeri bir kat daha arttı; kısa bir sü-so^^'a çehrede yeni yeni köşkler yapılarak, ;'et oüzenikleri mimarlık eserleriyle daha renm-«^ieşt'fîidi. Otekİ köşkler de pek göz • c.’yzu. Bunlar da cÇeşm-i Nur» (ışık gö-€<asr-ı Cenan» (gönül köşkü), «Kasr-ı (sevinç köşkü), cHürremâbâd» (gö-F'- dÇiCi ye^j... gibi adlar taşıyorlardı. Yal-'^»dlbat Köşkü eşsiz güzelliğiyle, onlar-çok başkaydı; bunun İçin, kısa 
70 sular fışkıran kocaman bir ejderha var-dİ. Köşkün içi de büyük bir özenle süslen, rniş, dayanıp döşenmişti.
Damat İbrahim Paşa, o yılın şeker bayramında III. Ahmet'i de davet ederek, benzeri Э7 görülür zengin, ihtişamlı bir türenle «Saa-dabat Kasrı »nı . açtı. Bundan sonra Kâğıthane'nin değeri bîr kat daha arttı; kısa bir sü-re sonra çevrede yeni yeni köşkler yapılarak tabiat güzellikleri mimarlık eserleriyle dah; da zenginleştirildi. Öteki köşkler de pek gc alıcıydı. Bunlar da «Çeşm-i Nur» (ışık gi zü), «Kasr-ı Cenan» (gönül köşkü), «Kası Ncşat» (sevinç köşkü), «Hürremâbâd» (c nül açıcı yer)... gibi adlar taşıyorlardı. V nız, SaackV-at Köşkü eşsiz güzelliğiyle, on' dan çok,r,da İstanbul'da bir de l«|. y„ı„w merakı alıp yürümüftü (Bk. Ule Devri) Ijte bu zevk ve eğlence yıllarında bir de. pek süslü, zarif köşkler yaptırmak moda ol du. Padişah, sadrazam, devrin İleri gelenleri,| İstanbul un birçok güzel köşelerinde çok terişli köşkler yaptırdılar. Lâlelere verilen adî !дг r'bi bu köşklerin adlan da şairane idi| «Neşatâbâd» (sevinç yeri), «Emnâbâd ff^rn'n yer), «Şerefâbâd» (şeref yeri), «Şev kboad» (keyif yeri) bunların başlıcalanyd Bj sıreda Da^at İbrahim Paşa, Kâğıthane'd İstanbul'daki köşklerin hepsinden çok dal üstün bir «kasr» (köşk) yaptırımaya kar verdi. 1721 başlarında, kendisinin de buU auğ.j büyük bir törenle köşkün temelini at-boğa burcu günlük yorum

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder