boğa burcu ve eski edebiat

boğa burcu ve eski edebiat

boğa burcu ve eski edebiat evet bugün boğa burcu I. Dünya Savaşı sırasında Tıp Fakültesi'nde tedavi kÜriğinde asistan olarak çalışırken, Türk Ocağı'nda cTürk-çülük» ülküsü için uğraşan gençlerden biri oldu. 1919'da köylerde çalışmak için Tavşan-1Гуа gitti. Millî Kurtuluş hareketinde Kütahya ve çevresinde çalıştı. 1922'de Sağlık Bakanlığı mensubu olarak Ankara'ya geldi, Ada-na'nın kurtuluşu üzerine de Mersin hükümet doktoru oldu.
Büyük Zafer'den sonra resmî ödevini bırakarak, doktorluk yaptı. Bu arada Türk Ocak-ları'nın bütün çalışmalarına katıldı. 1926'da Aydın milletvekili seçildi. Şeyh Sait İsyanırb dan sonra kurulan Şark İstiklâl Mahkemesi'n-de üyelik yaptı. 1932'de Millî Eğitim Bakanı oldu. Bir yıl bakanlık yaptıktan sonra çekildi. Genç yaşında öldü.
Reşit Galip, kısa süren hayatında, Atatürk devrimlerinin her yönünde büyük bir çalışmt ^föstermiştir. Ateşli fikirleri, devrim hareket* bağitliğt ile, Atatürk'ün güvendiği gen(
Nüfusu 49 .103 (1960 sayımı) k'oşntllyo İlçesi, Yeşllırmak'm en büyük kolu cüen Kelkit Çayı ile bu kesimde ona paralel dİ*OM r«*/enh r,oyı (asıl Yeşilırmak) arastn-ılg kninn hatif cialfjdlı, tepelik alanlarla bu v|dli«rİM kuzdy ve güneyindeki dağlık kesîm-I. h,m tthr. Reiedıye*da İç Anadolu'nun
K«>ı*>i Oa.'ete, Ankara'da, Başbakanlık Neş- ^ yat va Mückvvei4at Genel Müdürlüğünce pa- ' lar va rasnıl tatil günleri dışında her gün ya-% Mjm r Yayınla İlgili esaslar, 1927 tarihli Gazete Yönetmeliği»nde belirtilmiştir. «Resr»»f Gazete»nln başlığı altında, kuruluş Mrıhi ekim 1920 olarak gösterilmişse de, t^şianvj'a. 1831'e kadar çıkmaktadır.
CVvIet tarafından çıkarılan bütün kararla-. yavınfarnak, bu arada okurlarına havadis de vermek üzere, II. Mahmut'un kurduğu «Takvim i VakayI», Türkiye'nin ilk resmî ga-ıtfa>» oîarak, 11 kasım 1831'de çıkmaya baş-t#mıştır (Bk, Gazete).
23 nisan 1920'de T.B.M. Meclisi açıiınca, VHeclis V# Hükümet kararlarım, kanunları yayınlamak üzere, 7.10.1920 tarihinde Ankara' *Ceride-i Resmiye» adiyle, 1 numaradan tKi>‘<3m»ak
Resmî Gazete, Ankara'da, Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğünce pa* zar ve resmî tatil günleri dışında her gün ye ymlamr. Yayınla ilgili esaslar, 1927 tarihî «Rosmî Gazete Yönetmeliği»t>de belirtilmiştiı «Resmî Gazete»nin başlığı altında, kurulsı y eitfa»
;x>yda olur, duvarlara, üfr ,. oüecegl yerlere asılır bulunacakları İçin, h.u.ı,^^ dayanıklı boyalarla yapılır Д', İnce ayrıntılara yer verılmfi . / İcr keskin çizgilerle, parlak rtr j'' belirtilir. *
Soyut (abstre) Resim. — c,. ten uzaklaştığı nispette, rc^.rav laşmış olur. Soyut resim, ık; j görülmüştür: 1) Tabiate a;: fj-taklit, ya da tasvir eden «stllizasyon»a gidilerek. 2ı resmi bir yana atarak.boğa burcu Içınd# cır. veya cansız tabiat figürü bUiur: yan resimlere de «soyut» fiti..; Non-figüratif resim gibi {Bk. N: güratif).
Bundan başka tarihi, miioi.'’ ı» ni olayları anlatan resim 1ап:лп. vardır.
tlzorine yapılır. KulomhT «^ı>ı< yımın-şak boyar. Ya parmuklu, yu «lu llciylo renkler birbiriııo ynvotmıuMK laU^nilcn otki olcJn ocllllr. 1»пн1сч <;olt baflf, zarif bir tokniktir. Исц t Içııh-m la çalışan Ifolbeln llo XVI. y(Pzyıl(]t% başlamıştır. liueatıka t.aıv.ı llo H<ıko« ko aovri Fraııaız aanutııııla çok rulur.
I çok parlak oJur XVI. yaz>*ıîa kad mimler ya хетпрегш ile yapılır, ya c teınpera b:r nev: a^ıar çıbı kullan 1шгйк yâ^lıboysk :1e ü^tûnclen gev hra:.
Gu&§ — Sırı zamkla kanştıniır. suluboyaların kullanıldığı bir te nıktır Bunun için, boyalar sayda değildir Guaş. Ortaçağ dan ben <3 ha çok mmyatûrde kullanılmıştır.
PÂ^tel. — Bu teknikte kâğıda saı boya çubuklar (pastel kalemle kullanılır. Kâğıda^ ya da özel bir l üzerine yapılır. Kalemler çok yun şak boyar. Ya parmakla, ya da bir Jiciyle renkler birbirine yaydmla istenilen etki elde edilir. Pastel > ha/ıf. zarif bir tekniktir. Sert kab le çalışan Hoîbein ile XVI. yüzyı başlamıştır. Bugünkü tarzı ile Щ
Suluboya Mısırlılar zamanından beri bilinmekle beraber ancak XVIII. yüzyılda Fransa’da, İngiltere’de geniş çapta kullanılmıştır. Bundan önce en çok minyatürlerde görülür.
yağlıboya. — Bugün tüblerden sıkılmakta olan yağlı boyalar koyu sıvılardır. Keten veya gelincik yağı ile karıştırılır, oldukça sert kıl fırçalarla sürülür. Yağlıboya resim keten Dcz, talıta, karton, kâğıt vs. üzerine 'apılır. Resim zemini yağlıboyalar fin hazırlanmış olmalıdır, fazla
Fı\\sk. — İtalyanca «fresco» (ta »e> kelimesinden gelmedir.boğa burcu Geniş du var resminin başlıca tekniğidir. Is lak. taze bir kireç tabakası üzerin( yapılır. Bu kireç tabakası ancak bi günlük çalışmaya yetecek kadar sü ruUır. Üzerine suda çözülen toz bo yalarla resim yapılır. Boyalar kire< tabakası ile ayrılmaz bir bütün halin de birleşirler. Fresk çalışması çabul >lmahdır. Fazla
Bir limanda yolcu ahp varmaya, а>үа yükleyip boşaltmaya >arıvv>n. üstü düzallUmış, suya gelen kenarı taşlarla örülmüş yerine cnh-tim» denir. Limana gelen gemiler, ya ortada demirler, ya şamandıralara bağlanırlar, ya da rıhtıma yanaşırlar. İç denlilerde gelgit hissede Imiyecek kadar aı olduğundan rıhtımların yapımında büyük ıcrlukUrla karşılaşılmaz Okyanuslara bakan
tim» denir. Li"4^18 gele»-» gemiler, ye ortade demirler, ya şamandıralara ballanırlar, ya da rıhtıma yanaşırlar. İç denizlerde gelgit Ь dilmiyecek kadar az oMu<)undan nhtımlaı n yapımında büyük zorl k'sr'.a kar»ıi»»ıln'a«. Okyanuslara bakan yerlerdeki rıhtımlar İse yapılırken suyun yükselip alçalmasını gö*-önünde bulundurmak gerekir. Rıhtımlar, genel olarak ya beton bloklar dirilerek, ya da taş örülerek yapılır. Bununla birlikle, tahtadan, hattâ nehir kıyılarında karıklar çakıp aralarını çalıyla örerek de rıhtımlar yapılır.
Modern rıhtımlarda malların çabuk yüklenip boşaltılmasını sağlaması için, raylar üzerinde gidip gelen vinçler, demiryolları, yerine göre ambarlar, silolar bulunur. Gemiler rıhtıma büyüklüklerine, manevra kabiliyetlerine göre ya kendi imkânlariyle, ya da römorkörlerle çekilerek yanaşır. Büyük gemiler iyice yaklaştıkları zaman rıhtıma halat atar«* lar, sonra halatın gemide kalan ucu, özel ma-kinalarla büyük bir çarka sarılarak çekilmeye başlar, gerilen halat boylece gemiyi rıhtı-
lıştı. Enerjisi, rekAsı ile, 6 yıl içinde elmas madenlerinin imletmesini eline alarak Güney Afrika'nın en kudretli adamı oldu. Rhodes'in amacı, bütün Güney Afrika'yı Ingiltere'ye bağlamaktı.
1890'da Güney Afrika bambakanı olfin. Boerler'le uzlaşma ümidi kalmayınca,boğa burcu Rhcrles savaşmaya girişti. 1893'te Tanganika Gölü'na kadar olan bölgelerde yeni topraklan İngiltere'ye kattı. Bugün bu topraklar kendi adiyle «Güney ve Kuzey Rhodesia» olarak tanınır.
Holândahlar'la Ingilizler'in arasım bulmaya çok çalışan Rhodes, Afrika'da İngilizce konuşan milletleri birleştirmek, burada yeni Ыг İngiltere kurmak istiyordu. Ayrıca Kap'tan Kahire'ye kadar bîr demiryolu yapmayı dn o düşünmüştü.
Boer Savaşı bittikten kısa bir sürt sonra ölen Cedi Rhodes'un mezarı bir devlet Hallise getirdiği Rhodesia'daki MatOfЮ Tepesi'if tfedir. Büyük servetinin bir kısmım, Cimey Mrikaîı Ingiliz ve
Am#rika Birle>tk D#vletl«ri'nl meydana ç>e- ı tiren 50 eyaletten biridir. Nüfus bakımından A. B. D. arasında 39. gelir. Ülkenin kuzeydo-Ousunda, Atlas Okyanusu kıytsındadır. Adı Rl şeklinde kısaltılır. 3.232 km* yüzölçümü, 850 000 nüfusu vardır. 725.000 nüfuslu başkent Providence tabiî bir limanın içinde önemli bir sanayi şehridir. Başta dokuma sanayii olmak üzere makina sanayii de gelişmiştir. 1764'te kurulmuş bir üniversitesi vardır.
Rhode Island aynı zamanda Amerika'nın başta gelen sayfiye bölgelerinden biridir. Kıyı boyunca uzanan plajlar tatillerini geçirmek üzere gelenlerle dolar. Topraklarının ^o66'»ı ormanlarla
Reyhanlı da yaz *^и*лк, kışlar ılık geçer. Yazlar genel olarak kuraktır. En ön lÜ i»i-şr-•ular, ilçenin güneybatısındar» ı çva Asi ı ri İle Amik Gölü'ne dökülen Afrin Ça^ı' ' Denizden 140 m. yükseklikte bulunan, yüzöl-| çümü 100 km^ olan Amik Gölü'nün doöu yansı Reyhanlı ilçesi sınırlan içinde kalır, l! çenin bir başka gölü de Yenişehir Bu küçük göl Antakya - Reyhanlı şo.-c^inml güneyinde bulunur.
Reyhanlı ilçesinde toprak verimlidir. Çr fitli tahıl türlerinden başka, çok miktardj pamuk yetiştirilir. Tahıl türleri arasında el çok yetiştirilen pirinçtir.
Kasaba. — İlçe merkezi Reyhanlı kasabi sı, Suriye sınırına 5 km. uzaklıkta, deniz y leyinden 138 m. yükseklikte kurulmuştu Kasaba ile Antakya, Kırıkhan, Iskenderu Halep arasında düzgün yollar vardır. 19ı sayımına göre 12.305 kişilik nüfusu olan Rı hanlı 3 mahalleden meydana gelmiştir. Ba Mahallesi'nde 8.500 m^ genişliğinde Cuml riyet Meydanı, Belediye Konağı karşısır 6.400 m^ genişliğinde pazar meydanı, Gü .^.yoiu özerinde 2.500 m^Mik hayvan paz-boğa burcu sudu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder