boğa burcu ve eski tarih edebiat bilgi

boğa burcu ve eski tarih edebiat bilgi 

boğa burcu ve eski tarih edebiat bilgi evet arkadaslar Nurettin'e bağlıydı ama, olaylar,boğa burcu İkisin ardsmı açtı. Kahire'ye oğlunun yanma gel Necmettin Eyyûp, Salâhattin'e bağımsızlı gitme yollarını araştırmasını öğütlüyorc Çünkü Mısır, Nurettin'in ülkelerinden çok c ha zengin, önemli bir ülkeydi. Yalnız, SalShı tin, Nurettin'in ölümüne kadar, kendisini ) tiştiren bu büyük adama 
Salgınlara yol açabilecek bulaşıcı has'3 . lar pek çoktur. Tifo, paratifo, dizarten (•cı İl basur), tifüs, kızıl, kızamık, çiçek, su çeği, salgın menenjit, grip, kabakulak, k palazı (difteri), boğmaca,
Ayrıca, bulaşıcı bir hastalığa tutulup iyileştikten sonra, hastalığın mikroplarını uzun bir süre vücutlarında taşıyanlar da vardır kı bunlara da cnekahetteki taşıyıcılar» denir.Bazı hayvanlar da hastalık mikroplarının etrafa yayılmasına sebep olurlar. Şarbon, ruam, malta humması gibi hastalıklar hem insanlar da, hem hayvanlarda olabilir, insanlar, b hastalıklara 
Bulaşıcı bir hastalıkla yatanların, hastalık* lan sırasında da, kalktıktan sonra da yatak takımları, çamaşırları, yamak каЫап sodalı
3^s3va yakın savaş gemisinden kory oıetli donanmasiyle Cenova ya gitti, ooçunu amiral gemisine çağırdı, Turg-.-e Sa4'h Reis akşama kadar kendkint ec mezse, Cenova'da taş taş üzerinde m'yacağını söyledi. Böylece Türk amırj:, es>* kten kurtuldular.
1538 Preveze Zaferi'nde Salih Reu, fcaros'tan sonra en önemli rolü oynac! •"anmanın sağ kanadına komuta ediyord; baros öldükten sonra arkadaşı Turgu*' liKre, özellikle Tunus'ta elde kStipItğı yaptıktan sonra Yeniçeri A^a-s» oldu. Doğru sözlü, doğru özlü bir adamdı. Yeniçeri Ocağı'na oldukça çeki-dlzen verd^. 1644 te vezir (paşa) rütbesiyle Defterdar oldu, 1645'te de, kızlarağasmın aracıl ğı İle. iadrazam'iğa getirildi.
Salih Paşa, 2 yıldan az bir zaman kaldığı sadrazamlıkta, akıldan yoksun İbrahim'in öe üce hareketlerini elinden geldiği kadar ön lemev'C çahştı. «Delİa İbrahim, o sıraîard-kendini büyü,
kmdsn lemas #denl*r odadan çıkarken elle-rtnl bununl» iyice yıkamalıdır. Hastalımın koruyucu a^ısı varsa, hastaya bakanlar, onun çevresindekiler derhal aşılanmalıdır.
Ör# yandsn, bulaşıcı bir hastalıktan yatan-/ara gayet iyi bakılmalıdır.boğa burcu Elleri, yüzleri, ayakları, vücudunun kirlenen daha başka yerleri her gün sabunlu suyla silinmeli, yatak çarşafları, örtüleri temiz tutulmalıdır. Hastaların dili, dîş etleri karbonatlı, gÜserinli suyla sık sık temizlenmeli, ateşini ölçmek içir kullanılan dereceler, her kullanıştan sonra içinde binde bir süblime eriyiği bulunan bij bardağın içine konulmalıdır.
Hasta odasını temizlerken bayağı süpürg kulanılmaz; çünkü, süpürge bütün kiri, mil-roplan havaya kaldırır, bunlar birazdan g< ne yere çöker. Onun için, varsa, elektrik S' pürgesi kullanmalı, yoksa yerler, mikrc öldürücü maddelerle karıştırılmış sabun suyla sUinmelidir. Ayrıca, hasta odasının 1 banı, muşamba gibi, temizlenmesi kolay 1: örtüyle, ya da mozayikle kaplanmış bulv malıdr.
Ancak bütün bu tedbirlere dikkat etrr
sayesindedir ki bulaşıcı hastalıkların baş arma geçmeden, çıktığı yerde söndürülnrn юу1есе salgınların önlenmesi kabil olur.
bmrd»Q,n İç,,^ konulMlllfllP
Hmttm odstınt tmmiztmrkmn Ыгуа^! süpürge kulmnılmaz: çünkü, süpürge bütün k*ri, nrttk> roptan havaya kaldtnr, bvmler birezden ge> na yara çökar. Onun »çın, varta, elektrik süpürgesi koManmalı, yokta yerler, mikroo öldürücü maddelerle karış tırılmif tebonlu suyla sitinmatidir. Ayrıca, hasta odasının ta banı, muşamba gibi, temizlenmesi kolay biı örfüyle, ya da mozayikle kaplanmış bulun malıdr.
Ancak bütün bu tedbirlere dikkat etmel sayesindedir ki bulaşıcı hastalıkların başkt larma geçmeden, çıktığı yerde söndürülmes böylece salgınların önlenmesi kabil olur.
SALGURLULAR Eski bir Türk devletidir. «Fars Atabeyler de denir.boğa burcu Bu devlet 1147'den 1287'ye kad 140 yıl sürmüştür. Selçuklular'a bağlı oj rak kurulmuş, sonra Harzem-Şahlar'a, llh< tılar'a bağlanmıştır. İran'ın Fars eyaletine! başka Arabistan'da Bahreyn Adaları ile K< Yarımadası da Salgurlular'm egemenliği tındaydı.
Salgurlular, Oğuzlar'm Salur boyundai lar. Başkentleri Şiraz olan bu devletin kı cusü Muzafferettin Sungur (П 47-11 < Mevdut Salgur Bey'in büyük oğludur. Bü Iranlı şair Sadî cGülistan» adlı ünlü es€ ^Igurlular'm 6. hükümdarı Muzafferi ^ubekir Kutluğ Han (Ц^6-12_6Р) adına
mıştır. Kutluğ Han, kızkardeşini Celâlettin Harzemşah'a vermişti. Kutluğ Han'ın torunu olan Abİş Hatun, 12ö4'te tahta geçti, 1287'y« kadar 23 yıl saltanat sürdü; Hülâgu'nun oğlu Mengü Timur ile evliydi. 11. ve sonuncu hükümdar olan Abiş Hatun ölünce, devleti İlhan-lılar bütün bütün kendilerine kattılar.
SALINIM
Fizikte, cisimlerin belli bir hareketine verilen addır. Salınım hareketinin en belirli özel-liği, hareketli cismin hareketini belli zaman aralıkları içinde tekrarlamasıdır.
Bu çeşit harekete en açık örnek sarkaçta' görülür. Sabit bir noktaya tutturulmuş bir cismin bu nokta çevresinde yaptığı titreşim bir salınım hareketidir. Duvar saatlerinin zincir ucuna asılmış olan ağırlıkları iki nokte ırasında belli zamanda gider gelir. Bu gidiş lelişin eşit zaman aralıklarında olması, sar acın zaman ölçülmesinde kullanılmasını sağ ım/ş, böylece sarkaçlı duvar saatleri yapıla Imiştir (Bk. Saat; Sarkaç).boğa burcu günlük yorum

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder