boğa burcu ve eski tarih edebiat

boğa burcu ve eski tarih edebiat 

boğa burcu ve eski tarih edebiat bugün boğa burcu saçlı azam değişince «nıuhr-i bü-mayun» eskisiı^ıden alınıp yenisine verilirdi. Sadrazamın nüfuzu mutlak denecek şekilde büyüktü. OsmanlI tarihinde, zanıan zaman, bir iki şeyhülislâmın, vezirin, devlet adamının, saray mensubunun sadrazam üzerinde nüfuz kazandığı da olmuştur. Sadrazam her türlü devlet işinden hükümdara hesap verirdi. Padişah isterse, sadrazamın aldığı kararları onaylamaz, değiştirebilirdi. Sadrazamlar kendi adlarına «buyrultu» (emir) çıkartabildikleri gibi, «nişancı»ya padişahın ağzından «hatt-ı hümayun» yazdırır, padişahın emirlerinin dikkatle yerine getirilmesine çalışırlardı; çünkü bir emrin yerine getirilmesinde kusur olursa padişah sadrazamınSa in te-Bej ve son dedece zeKt, ko^^eii bir | yazar olmakla birlikte, pek ksskan^ b »■ adam-dı. Bü yüzden birçok dost kavbe:*.'. FıKirleri kaypaktı. 1840'a kadar romantiklerin bemen hemen resmî eıeşrırmecisıyKen, sonradan bo fikirlerden vazgeçti. Pc.it.каЬа baş angıçta kı-rallık taraflısıyken, hayatının sonlarına do§-ru, tersine, liberal oldu. Us ûbo ak.cı. renkli bir 
XVIII. yüryıla ıjelınceya kadar, kiioplar hrp tlie yazılır, bunlar yok pahalıya çıktımı için, ancak zenginler okuyabilirdi. 1/30 yıllarıncla açılmaya başiıyan basımcvleıi kitapçıhö» geliştirdi. O zamanki sahaflar Istanbul'da K«pa lıçarşı'nın içindeydiler. Evliya Çelebi, bunla nn sayısını 300 kadar gösterir.
Sonraları, Beyazıt Camisi avlusundan Ka palıçarşı'ya giden yolun iki yanındaki dükkar lar kitapçı oldu, buraya Sahaflar Çarşısı deı di. Bununla birlikte Kapahçarşı'mn içinde < 1908'e kadarüçük Sa.nt-Вегпэг (Mont Gene/e) Geçidî'nt aşarak, Itaiya'') girmişti.
SAINT-GOTTHARD GEÇİDİ İsviçre'de Lepontine Alp'eri'nde bir ge tir. Bu geçit 2.000 m. kadar bir yüksekli olduğundan karla örtülüdür. Orta İsviçre gesinde Luzern şehrinden başlıyan geçit, <rallık taraflıtıyken, hayatımn sor, arma do^ ru, tersine, liberal oldu. Üslûbu akıcı, гепки bir yazardır. Ba>lxa eser en yunlard.r: «Cau-series du Lundı» (Pazartes' <onu>m«^»rı, 1851-1852);
«Jü. — Ek bütçeli bir daire olup bu ^ ğâ bağlıdır. Yurdunuzun sınır ve kıy/ sâğhk koruyucu hizmetler (karantim пю(1ег1), görür,
Refik Saydam Hıfzıssıha Müesseses, Arattırma enstitüsü ve yüksek tekâmül/ lu olarak çalışır. Bu müesseseden başka; kanlığın birçok hemşire, ebe, sağlık merr ru, laborant okulları vardır, yenileri der makta, sağlık öğretimi yurdun her yanına^ vılmaktadır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığif^,J yüksek idari başı, müsteşarla, müsteşar dımcılandır. Bunlar, hükümete dahil TBMM'ne karşı siyasi bakımdan sorur. olan Bakanın direktifi altında Bakanlığın^ Dunlar ve nizamlarla belirtilmiş görevini' rütürler. Bakanlık Merkez Teşkilâtında 1 lıca şu daireler vardır: Teftiş Kurulu, kuk Müşavirliği^ Sağlık İşleri Genel Щ lüğü, Sosyal
Kili mtyvicılık da grlişmi^tir. Ad/ıpa/arı Oviiı ıula so^ut ve ceviz ağaçlarının arajın-de erik, elma, şeftali, armut, incir, fınrlık iöiçUnne raslanır. İlin en önemli meyvecilik alem SapaiKa dır. Bu çevrede çeşitli meyveler y't'tışliği (jil)i özellikle elmaları ün salmıştır. Karasu çevresi de fındık üretimi bakımından büyük bir Önem taşır.
bndüstri. — Sakarya ilinin başlıca endüstri tesisleri Ada()âzan şehrindeki Şeker Fabrikası, Zirai Donatım Kurumu'na ait Tarım Alet ve Makinaları Fal^rikası, D. D. Yollarına ait Vagon Alelyesi, Hendek'teki Tütün İşleme DeiH^sü, Karasu daki Fındık Kırma Fabrikasıdır,
Ulaşım. — Türkiye'nin on işlek yollarmın başında gelen İstanbul - Ankara karavolu ilin merkezinden ve Hendek kasabasından geçer. Eskiden Sapanca Gölü'nün güney kıyısı boyunca gidip Adapazarı Ovası na çıkan bu yol, şimdi gölün kuzey kıyısından geçmektedir.in sınırlan içinde kalan Sapanca Golü* dür ( Bk. Sapanca Gölü). Hin bazı yerlenncie büyüklü küçüklü başka su birikintilerine de raslamr. Adapazarı Ovası'mn hemen henv:n lO'da birini kaplıyan Mudurnu bataklığı buı> ların en önemlisidir. Ovanın tabanından *^0 m. daha aşağıda bulunan bu bataklık dişbudak ormanı ile kaplıdır. Kış aylarında bataklık daha genişler. Sakarya ağzının 10 km. kadar batısında bulunan Acarlar Gölü de orman-larla kaplıdır. Adapazarı Ovası'mn kuzey kesiminde ova kıyısı boyunca dizilmiş olan Poyraz Gölü, Tekke Gölü, Sülüklügöl, Akçına^ Gölü gibi küçük su birikintileri ile Söğütlü OvasTnm güneyindeki Kızılcagöl, Akgcl, Taş-kısığı Gölü, Yüzey Şekilleri. — Sakarya, ovalık alanla-rm genij yer tuttuğu bir ilimizdir. Bu ovalar içinde en önemlisi Akova diye anılan Adapazarı Ovası'dır (Bk. Akova). Güneyden kuzeye doğru hafif bir jekilde alçalan bu ovanın birçok yerhrinde tek başına tepeler vardır. Adapazarı şehrinin güneyindeki Erenler Tepesi (75 m.) ile Alibey Tepesi (112 m.), şehrin doğusundaki Hire Dağı diye de anılan Terbiye Tepesi (85 m.) bunların en belli başlılarıdır.
Adapazarı Ovası doğuya doğru, Hendek yönünde, güneydoğuya doğru da Akyazı yönünde bir körfez şeklinde uzanır. Ovayı çevreli-yen tepelerin en yükseklerine güneyde rasla-nır. Karedeğ -u kesimde bazı çukur alanlar da vardır ki, bunların en genişi Söğütlü Ova-sı'dtr. Denizden yüksekliği ancak 16 m. kadar olan bu ovanın büyük bir kısmı kış aylarında bataklık haline gelir. Yayla yüzeyinde yükselen dağların en önemlisi ise Oflak Dağı dır (357 m.). Sakarya ilinin en kuzey kesimi, Karadeniz'le yayla arasında kalan kumsal bir kıyı ovasıdır.
İklim. — Adapazarı Ovası'nda Akdeniz ıkli miyle Karadeniz bölgesinde hüküm süren ık lim arasında bir geçiş şekli kendini gösterir Kışlar soğukçadır, yazlar sıcak geçer. Çol belirli bir kıımk Trabzon mil’etvıi olarak çalıştı. Ayrıca, ticaret ve maliye bık oldu. Bu arada Lozan Konferansı'na Türk mümessili olarak da katıldı.boğa burcu günlük yorum Cumhuriyet Partisi Meclis Grupu başkanıyken 1944'ie işleri bakanlığına getirildi, ertesi yılın ranında da San Francisco'ya giden Türk rahhas heyetine başkanlık etti. 5 eylül 1 de Başbakan oldu. 14 ocak 1949'a kadar bakanlıkta kaldı.
22 gün, gece gündüz durmadan süren SaJ karya Meydan Savaşı, 12-13 eylül gece уаг*^ Yunan ordusunun tam yenilgisiyle bitti. 1 eylül 1921 sabahı bütün Yunan ordusunu
karya batısına sürmüş olan Garp Cephesi K mutanı İsmet Paşa, Genel Kurmay Başkanlık na sunduğu raporda kısaca şöyle diyordu:
c23 ağustostan beri devam eden Sakar ^/^eydan Muharebesi, Türkiye Büyük Mil Meclisi ordusunun muzafferiyet-i kat'iyesi neticelenmiştir...»olu kuyıUnna ^ok yakın, Yunanistan'a ait bir adadır. Yv)i>aiKa'
(la adı Khiot'tur; Kn\tron diya da anılır Yu/' ЬҢопш 909 kn'i’, nüfusu 100 000 kadnrtlır. Merke/I 30.000 nüfuslu Kasiron şabr'ıüır.
Sökıf Adası YurtnnlsUn'm yurdumufi an yakın parçasıdır. Ijmir Körfeıl'nın batısındaki Karaburun Yanmaclaiı Ut Sakıı Aclası‘mt\ arası ancak 10 km. kadtsrdır. Aradaki darıiı Sakız RoÖan diya anılır. Adanın kuzay*Qüt>tv doğrultusunda 48 km. uzunluftunda. П ?4 km. QtnlfH{|indt inca-u7Uft bir blçitnt vardır. Topraklan çok vtrimlidir; mayvanlık Uari ^^riâmdddır, tn çok İncir yati^lr
Salata, her iklimde yetişen, vita^, bir sebzedir. Dış yaprakları kirlenry^ıj ğmdan, bunları attıktan sonra, dahj olan iç yapraklarını da iyice yıkamak • Çünkü kirli lâğım sulariyle sulanan | rın salataları tifo, dizanteri gibi bazı ц/* hastalıklara yol açabilir. İyice temizlenen, latanın yaprakları kesilip doğrandıktan zeytinyağı, sirke, ya da limon serpilerek riir. Gerek iştah açıcı olması bakımından, , rek A, B, C, E vitamini bol olmasındandoı»,^ salata besleyici, faydalı bir sebzedir.yie AAitır suiîanı (imparatoru) oUn SalAhnttin artık rakipsti kafm»|tK bv'ylac#, lyyOliî (Eyyuplu-far) sa.Tanatı tasman kurulmuş oldu. Sal& hâttin Ey>'Obf- 2angtlar*in lürk ordulunu hiz matû>« aidb İslin) lltminin an güdü devlatin kurdu. Az zamanda Mısır'dan l^aşkn Yemen'I Hicaz b Suriya yi, Lübnan'ı, Filistin'in Ha<;l Isr'ın eNnda bulunmıyan kısmını, Elcezire'y Basra Vb Bfngaziy^ Diyarbakır'ı, Nübyc"' (Kuzey Mısır Sudanı'm) Imparatorluğur kaftı. Sıra Haçlılar'a gelmijtU büyük Haçlı ordusunu yakaladı, tamamen yok etti; bu, Ortaçağ tarihinin dönüm noktası olaylarındandır.boğa burcu günlük yorum Kudüs, 88 yıllık bir Haçlı işgalinden sonra Müslümanlar'ın eline geçti. Haçlılar 1099'da Kudüs'e girdikleri zaman, kedilere, tavuklara varıncaya kadar bütün canlı yaratıkları boğazladıkları halde, Salâhattin, bir tek Hıristiyan'ın burnunu kanatmadı; bu Ortaçağ anlayışına göre şaşılacak bir şeydi.
Kudüs'ün düşmesi. Haçlı seferlerinin en ünlüsü olan III. Haçlı Seferi'nin düzenlenmesine yol açtı. Almanya İmparatoru Friedrich Bar-barossa, Fransa Kıralı Philippe-Auguste, Ingiltere Kıralı «Aslan Yürekli» Richard sefere ka-ıldılar. Bu seferde Haçlılar, Salâhattin'ir ’arşısında hiçbir şey elde edemediler; bu sa aş yeniden on binlerce Haçlı'nın Kutsal Top iklar'da ölmesinden başka
Sükfony^, р^^гск увгл(Г|, gı»rel^ y^rüıtij r»^r». gînligiyl# büyük önem ta>fr. AlrnonyaHın Ikir^-ci d«rtctd# ıtngin kömür madenleri f>ur*d«-dm. Makine, dokuma, kimya, f>or$f*lf?n sana-y»ı çek ilendedir. Saksonya porselenleri dünya çapında ün kazanmıştır.
Saksonya, IX. yüzyıldan XII. yüzyıla kadar bağ imsiz bir dukalıktı. XIII. yüzyıl başlarında Alman İmparatorluğu (Mukaddes Rorva İmparatorluğu)na bağlı bir Elektörlük (Prenslik) oldu. Otuz Yıl Savaşlarında büyük rol oynıyan Saksonya Elektörleri bu savaşlardaki Protestan önderlerinin başlıcalarmdandılor. XVII. ve XVIII. yüzyılda Saksonya'nın iki büyük şehri olan Dresden'le Leîpzig, sanat ve fikir hayatı yönünden büyük önem kazandılar.
Saksonya 1768'de Kırallık oldu. 1815'te Viyana Kongresi'nde, Prusya Kıratlığı Saksonya'nın yarısını aklı. 1866'da Saksonya Kıral-lığı Kuzey Almanya Rirliği'ne, 1871'de de yeni kurulan Almanya İmparatorluğu'na katıldı I. Dünya Savaşı'п(lan sonra, Almanya'da cumhuriyet kurulunca Saksonya lıir eyalet devleti oldu. Hltler'İn Irlareıi sırasında II sınırları genişllyen, Rofıemyn'rlan bazı yerleri de alan Saksonya, Ruslar'm eline geçti. Rus-
lar'ın İşgal ettiği bölgede Alman Halk Cumhuriyeti kurulune/1, Saksonya da 1зи devletin taıernll İllerinden biri oldu.boğa burcu günlük yorum sundu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder