boğa burcu ve eski tarih edebiat bilgilerimiz

boğa burcu ve eski tarih edebiat bilgilerimiz

boğa burcu ve eski tarih edebiat bilgilerimiz ÎS96'da Servetifünûn Edobiyatı'nm k^r^ji masından sonra kendisini daha iyi tanıt^^ eserlerini yayınladı. 1901'de, bu ed^biyü topluluğunun dafğıtılması olayları üzerine,Pj. ris'e gitti. Orada tanınmış hürriyet savaşçılj. nndan Ahmet Rıza Взу «Şûrâ*yı ümmet» ad nda bir fikir gazetesi çıkarıyordu. Bu ga-zetenin başyazarlığını yapan Samipa^azade SoZG: Bey,boğa burcu 7 yıl Paris'te kaldı. 1908 lAeşruti* meri nden sonra yurda denerek, bu defamenv ekette çıkarılan «yurâ-yı Ummet^te yeniden i Jrev aldı. 1909'da Madrid Elçiliği'ner r ki dilleri konuşanların Incil'de odi geçen ^Sâmrndan geldiğini dikkate alarak bu dillere il «Sim» diller» adını vermiştir. SâmI diller Ara-V bistsn, Mezopotamya, Suriye ve Filistin'de konuşulur. M. O. ilk bininci yılda Afrika'ya geçm/jı, Mısır'da, Kuzey Afrika'da da konu-şuînnaya başlanmıştır.
Sâmi diller, «kuzey» ve «güney» olmak özere, başlıca iki kola ayrılır. Bilinen en eski Sâmi dil Akadca'dır. Eski Akadca'ya ait M.O. 2500 yılma kadar uzıyan vesikalara raslan-mıştır.
Bugünkü başlıca Sâmi kavimleri İbra-nilar, Habeşler, Araplar'dır. Bu büyük dil ailesinden otan Ibranice, Arâmice, Habeşçe, Arapça, hattâ Akadca'nm birçok kelimeleri Неггшп hemen aynı
GünBf, SamBnyoiu'nun rr)f*rktr/)rvhn 10//// ряпФк kadar uzaktidır. Yapılan dfkkAtli i#> rafamaler tonunda, günAfin Şamarı/'Au'n'j^t Orion kolunun bir urunda olduğu anla^tb mıştır. Günaf bu ucun İç larabnöadif Ог^аь kolunun genifliği ancak 400 раг%щ>чг, Samanyolu bütün hah/oni hufutMjlar hulalar) gibi hareket ederak kendi çr/r*-, de döner. Güneşin bulunduğu katinyie S«m«rv yolu'nun dönüş hm saniyede 200*300 k metredir. Bu kafimde Samanyolu'nun ke^af çevresinde dönme süresi 200,000 000 yı»cîif «manyoiü'nun dönüş hızından, ycğurhj^^nven bugünkü şehri kor-; vur Samsun* denen eski şenir, k,'" , sitesiydi, Türk şehrinin 2-3 km sinde bulunuyordu. Ceneviz liteıi, / yılda OsmanlI egemenliğini tanıdı. // ' Samsun'u Canik beyliğinden rım Sultan Bayezit aldı. 1402 Ankdr»/ tinden sonra bir ara gene mahallî be^ '" eline geçtiyse de. Çelebi Sultan Mehm(;N fından kesin şekilde Osmanlı birliğin* Samsun, Osmanlılar çağında 8 sancaldıj" lâyetli) Rûm (Sivas) beylerbeyliğinin ((^ tinin) bir sancağı oldu. Tanzimat'tanloof, sancaklı Trabzon vilâyetine (eyaletine) Ц bir sancak oldu, 6 kazası vardı.
S.jmsun*da son bulur. Samsun şehri ayrıca dar bir hatla da Çarşamba'ya bağlıdır. Cumhu-'.\et devrinde demiryolu ile Samsun'un Akdeniz'e bağlan-mas», Samsun limanında yapı-an modern tesisler, Samsun'a "'uTKİye'nin büyük şehirlerin-oen bîri olmak yolunu aç-rr $!»r.e 100.0004 geçen Samsun şehri, Keradan Bölgesi'nin birinci, Türkiye'nin 10. I)0yük >n ridir.
Bugünkü Sâmsun yeni bir şulıirdir. Şlmcl ichrin 2 km, kadar kuzoybalibiruld, Kare baı un denilen yerde bulunan «ski Sarıısun (Arı Ds) ortddafi kalkmıştır. Artıiboa'un Ыга/ c| jsunda Selçuklular tarafından kurulm an Samsun da 1869 yangınında hornen amiyle yanınca, bugünkü Samsun mod»
• şekilde kuruldu. Şehir, Selçuklular d deki Samsun'un bîr kıranı (Içkale) üzoı uzanır, doğuya doğru Mert ırmağına kıyı ovası boyunca yayılır (İrmak ı esi). Şehir bulunduğu yerin topoğr«âQİ0rı'nı уагвгёк Samsun iiırv ö»r#r. Ç#r>«mhj Оулк'nı n)6yddne Q«tirdıK f#ıı sonra. Cıva Burnu'nda Karadeniz # dokü lür. Çarşamba Ovası'nda da göller, bataklık lar önemli yer tutar. Bu kesimde kıyı göllı rinin en önemlileri Kocagöl, Akarcık GöK Dumanlı Gördür.la vardır. Bunlara «sanal sayılar» adı varılır. Bunlar cabir İşlemleri sonunda ortaya v'ikarlar. Genal olarak, kökü alınacak »ayı aksi Işaratli olursa, kök alma İşlemi sonunda bulunacak »ayı «sanal» olur. Böylece Kök alma İşareti altında eksi işaretli bir sayıy la Karşılaşılırsa, sanal bir sayı elde edilmii olur.
Cebirde ү/—1 e özel olarak bir ad veri miştir. Bu sayı j ile gösterilir,boğa burcu günlük yorum j'nin girdiği a bir izlemlerinde de bazı değişiklikler olur.
Karmaşık Sayı. — Bir sayıda hem gerçe hem de sanal sayılar bulunursa, buna «ka maşıke (kompleks) sayı» denir. Karmaş sayılar, gerçel sayılar gibi sayılar ekseni üz rinde gösterilemez. Bu
İran'da, daha sonraki çağlarda Sasaniier (M. S. 225-634), kendilerinden önceki Arsa-kilerin (M. Ö. 250 - M. S. 225) Yunan şekillerini Eski Doğu üslûbu içinde eriten eserler verdiler, sonra, kubbe ve tonoz inşaatına dayanan şahsi üslûplarını geliştirmişlerdir. Firu-zabad, Servisten sarayları en önemli yapıların-dandır. Hükümdarlarım, tanrılarını gösteren kaya kabartmalarında kurulan, Ninive, Nimrud, Aj leri ila Asur devleti (M. Ö. 20007gq ^ anıt çapında bir mimarlık 0®l»>t(rn„ ^ V Ö. IX. yüzyıldan başlıyarak büyük ' tapınaklar yükselir. Astronomik re yapılan tapınaklar üst üste Ündedir. AsurnasirpaTin Nimruci * «Asurluların Versailles'i» denilen II. Sar^^; un Dur Sarrukin debdebe içindedir. Merı,^ kabartma levhalar yan yana sıralansa 2 lik yolu kaplar. Kabartmalarda insan vıic^j bütün kıyafet teferruatı, değişik yüz ile işlenir. Duruş hep yandandır. Sarayda varlarını süsliyen kabartmalar çok defa kırıl, larm av, savaş, zafer dönüşü sahnelıridr, Kıral Salmanassar devrinin ünlü Siyah OU liskinde, üst üste beş sıra halinde, kiralıda ve, fil kervanlariyle hediye getiren uyrukla gösterilmiştir. Nemrut Sarayının kapışındı ilk defa, önden heykel, yandan kabartmada rak kapıyı tutan Asur'un İnsan başlı, kartrf kanadh, öküz gövdeli masa! yaratıkları ılır.arilamU yan sayılar da vardır. Bunlara «sanal sayılar» adı yerilir. Bunlar cabir l^lamlarl sonunda ortaya çıkarlar. Genel olarak, kökü alınacak sayı eksi işaretli olursa, kök alma İşlemi sonunda bulunacak sayı «sanal» olur. Böylece kök alma işareti altında eksi İşaretli bir sayıyla karşılaşılırsa, sanal bir sayı elde edilmiş olur.
Cebirde y/—î'e Özel olarak bir ad veril-miştir. Bu sayı j ile gösterilir, j'nin girdiği cebir işlemlerinde de bazı değişiklikler olur.
Karmaşık Sayı. — Bîr sayıda hem gerçel, hem de sanal sayılar bulunursa, buna «karmaşık» (kompleks) sayı» denir. Karmaşık sayılar, gerçel sayılar gibi sayılar ekseni üze-rinde gösterilemez.cuncİa, Yemen Kıralhy» MJh başkentidir. Kıyıdan lOC km. kadar içeridedir, limanı olan Hudeyde'y< karayolu ile bağlıdır. Nutusu 55.000 kadardır Sana, Arabiitan Yarımadası'nm cn eski şc htrlorinden biridir. M. O. 2000 yıllarında ku rulmuş, Hımyeriler'e, Scbalılar'a başkent öde vi görmüştür. Şehirde o zamanlardan kaim anıtlar, sanat eserleri Sana'nın parlak bir garlık devri geçirmiş olduğunu göstermektî dîr. Adı efsanelere karışan Süleyman Pe^ gamber çağında yaşıyan Seba Melikesi Belki da Sana şehrini başkent olarak kullanmışt Yemen 1538'de Osmanlılar'a geçince, ülk Sana, Hudeyde gibi illere ayrıldı. Osmanlılc zamanında 50'ye yakın cami, birçok medn se ve han yapılmıştır bugü tile hayranlıkla seyredilebilecek kadar güzı serlerdir (Bk. Mağara Çağı).boğa burcu günlük yorum

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder