boğa burcu ve tarihi ilim bilgileri

boğa burcu ve tarihi ilim bilgileri 

boğa burcu ve tarihi ilim bilgileri evet arkadaslar sizlere bugün en güzel yazlarımızı yazan boğa burcu  Pamuk bitkisinin kimisi sıcak iklimli gelerde, kimisi soğuk iklimli bölgelerde şen birçok değişik çeşidi vardır. Genel oUrji^ bütün pamuk çeşitleri, yıllık bitkilerdir. Bur), ların toprağın içinde çok derinlere kadar in^^ kazık kökleri, boyu 1-2 metreyi bulan saplar, olur. Pamukların sapında üç, beş parçalı, da. marlı yapraklar vardır. Bu yaprakların dibin, de kulakçıklar bulunur. Pamuğun çiçekleri ba. sit salkım şeklinde beyaz, kırmızı, ya da eb* ruli renklerdedir. Meyvası yumurtalıktan mey. dana gelir. Yumurtalık üç, beş gözlü ve çevir iriliğindedir. Buna «koza» denir. Her kozada beş tane bölme, her bölmede de altı tane tohum vardır. Tohumun çevresi beyaz pamuk telleri (lifleri) ile kaplıdır. Bunlara «kültün denir. Tohumlara ise «çiğit» adı verilir.Pamuk meyvaları olgunlaşınca 3-5 yarık meydana getirerek çatlar. Böylece, pamuk telleri dışarı doğru taşar. Bunlar 3-5 santim uzunluktadır. Sıcak ülkelerde yetişen pamuk türlerinin telleri daha da uzun olabilir. Bundan başka, sıcak ülkelerdeki pamukların açı-an kozaları, soğuk yerlerde yetişen türlerin se açılmıyan kozaları vardır. Türkiye'de,özel-
Pamuk ayrı taçyaprakh ikiçeneklilerin ebe-gümecigi\\er familyasından yıllık bir tarım bitkisidir. Aslında bir sıcak bölge bitkisi o'an pamuk, endüstri alanında taşıdığı önemden dolayı bugün, kutuplardan başka dünyanın hemen hemen her bölgesinde yetiştirilmekledir. Türkiye, en iyi cins pamuğun yetiştiği ülkeler arasında yer alır. Dünyada en iyi cins pamuğun elde edildiği yörelerin başında ise Amerika, güney ve batı Asya ülkeleri ileM.sr gelir.
Pamuk bitkisinin kimisi sıcak iklimli bol-yelerde, kimisi soğuk iklimli bölgelerde yeten birçok değişik çeşidi vardır. Genel da'-ak, lütün pamuk çeşitleri, yıllık bitkilerdir. B.n-ınn toprağın içinde çok derinlere kadar inen az/k kökleri, boyu 1-2 metreyi bulan sap an ur. Pamukların sapında üç, beş parçalıda-arlı yapraklar vardır. Bu yaprakların dîbi> kulakçıklar bulunur. Pamuğun çiçekleribı* salkım peklinde beyaz, kırmızı, ya da eb-f renklerdedir. Meyvesi yumurtalıktan rwf
kunıpflny,ileriyle girmiş, pandomîma gösteri-It^rind^ «paskal» adiyle sahnenin belli başlı kişisi olmuştur. Ondan sonra da İbiş adı al-fmda, birim tulûat tiyatromuza yerleşti.
Ufilü Italyan bestecisi Giuseppe Verdi, konusunu Victor Hugo'nun «Kıral Eğleniyor» adlı eserinden aldığı «Rigoletto» operasında; Leoncavallo'da iki perdelik «I Pagliacci» (Pal-yaçolar) operasında, palyaçoların hayat facia-larmı romantik bir şekilde işlemişlerdir.
An^dclı» Bölgesi'nin Yukarı Fırat t bağlı bir ilçedir. Торгс lan»'! doğv^la Bingöl'ün merkez ve Genç, ç peN^i^ğv'da Diyarbakır'ın Hani, güneyde a\ ilin Dic^e. güneybatıda Elâzığ'ın Maden, bt da a>^ı iün те^-кег, kuzeybatıda Tunceli'r Pertek ve Mazgîrt, kuzeyde Elâzığ'ın Karal çan i’çe>ri çevirir. Merkez bucağından baş Gokde*^, Karabeğan, Karaçor adında bucc lan i’e bunlara bağlı 141 köyü vardır. Yüzölçümü: 2.201 km^
Nüfusu: 51.613 (1960 sayımı)
AVjrat nehri çevresindeki birikinti düzİL feriyle bu düzlükleri kuzeyden,boğa burcu güneyden 1-şaîan dağ arı Palu ilçesi içindedir. Murat > dişinin güneydeki Akdağlar 2.561 m.'ye 1 dar yükse ir. Yazlar Murat vadisinde sıc< yüksek kesimlerde serin geçer. Kışlar ise ç soğuk olur. Tahıl çeşitlerinden buğday, ar| mjsır, darı, pirinç yetiştirilir. Endüstri bit lerinden pamuk, daha çok alçak düzlükleri özeM*kîe Murat vâdisi dolaylarında yetişil de ancak ilçenin ihtiyaçları karşılanır. Pa nun güney kesimlerinde, içinde yaz evleri l ^lur\an, bağlar, bahçeler vardır. Burada mtv ^ağaçlan ile özüm bağlan yan yana bulunurl Kasaba. — İlçe merkezi Palu
F"'"'» 4»Cılnn h>0hj ||ç«ti içindedir. Murat vâ-tllMİnln ıjunmydmki Akdm0İBr 2.561 m.'ye ka-flnr yiii.%miir Y0/ler Murat vâdisinde sıcak, yıJkir»k k0şl/nlmrfJa ntrrin g*fÇ»r. Kışlar ise çok snflnk olur Tnhıl çapitlerinden buğday, arpa, mıtır, dnrı, fiirlnç yetiştirilir. Endüstri bitki-l^rltulmn pamuk, daha çok alçak düzlüklerde, Ü/alllkIm Murat vAditl dolaylarında yetişirse d» ancak ilçenin İhtiyaçları karşılanır. Palu'
nun güney ket imler inde, içinde yaz evleri bulunan, bağlar, bahçeler vardır. Burada meyva ağaçları İla üzüm bağlan yan yana bulunurlar.
Kalaba. — İlçe merkezi Palu kasabası, Murat Suyu kıyısında, bir tepenin eteğinde kurulmuş çok eski bir yerdir. Tepe savunmaya elverişli olduğu İçin burada çok eski çağlardan beri
ponpon lu beyaz siv külah, kırmalı уакг Palyaço kırmızı iri düğme
bir gömlek, bol paç bir pantolon. Palyaço, yüzünü beyaza boya Yanaklarına, burnuna kırmızı boya sürer
kaşlarını kalınlaştırır.
Palyaço tipi zamanla değişmiş, gelişmi şapşallıktan çıkarak tiyatro eserlerine gîrmi tir.boğa burcu Meselâ Shakespeare'in «On İkinci Gece sindeki soytarılar, «Yanlışlıklar Komedya sı»ndaki uşak, Moliere'in ünlü Scapin tipi ıslında palyaçonun değişik biçimleridir. Pal açolar, Italyan halk tiyatrosundan sonra pan omimalarda da göründü. Daha sonra sirklere irişti. Bugün de, sirklerin, cambazhanelerir İli başlı komik unsurudur. Palyaçoların rol i sözden çok hareket komiğine dayandığ I herkesin kolayca hoşuna gider Palya lun gerçek hayatta da karşılığı vardır ' şatolarda, saraylarda görülen kıral soyta
birer palyaço durumundadırlar, fyaço, bizim toplum yaşayışımıza XIX
ia gelen Italyan opera ve opera-komik
dedir Nüfuıu 30? 000 kederd.r
ve^'arde yanıp yrf fIma». Ü7€rın« 1674,^ km kıdar batıda (bugünkü yar.fyj,^ ^ ''J kuruldu Şehirde birçok modem dır Panama Üniversitesi de bu }eh,rr^ '^' Colon. — Panama'nın ıkirKi bu/uk dir КапаГт Karayib Denizi ağzmdedır ц,, su 80 000 kadardır Colon 1852'dt kunt mu^fur
Panama fakir bir ülkedir Yalnız, Panama ekonomisine büyük faydası vardr Panama'nın ithalâtı, ihracatından çoktur ^ cak ülkelerde yetişen meyvalar, pirinç, kamışı, hayvancılık Panama'nın
PanamaV* 150rde Ispanyol denizcisi go De Bastidas keşfetti. 1508'de İspanya jrasm:kendisinin sömürgesi haline
•di. Panama, Ispanya idaresindeyken çok çe |ı değişiklikler geçirdi. 1821'de Ispanyd ıresine son verildi, Panama Büyük Koloffv ауз katıldı Sonradan 183rde bağımsızlı-I *(ân ettiyse de 
sunda uzanan bir ^erit Habndedir Bu doğrultuda en büyük uzunluğu 800 km kadardır. En geni} yeri ise 170 km.'yi geçmez
Panama'da Büyük Okyanus'a, Karaylb De nizi'ne akan küçük nehirler vardır Bunların başlıcası Tuira, Bayano, Chag»*es nehirleridir Chagres'in suyu kanaf havuzlarını besler. Ülkenin Büyük Okyanus'Ia Karayib Denizi'nde bazı adaları vardır, fklimi tropiktir. Mayıstan aralığa kadar bol yağmur yağar. Aralık-nisan arası da kurak geçer.
Panama'da Yasıyaniar
Panama'da çeşitli 'rktan insanlar yaşar. Bunların arasında Kuzey Amerikalılar, Avru-palılar, Çinliler, Zenciler, Kızılderililer başta ;/elîr. Bu arada, ahalinin yansı da melezdir !esmî dil İspanyolca'dır. İngilizce, Kanal böl-esinde konuşulduğu için ülkenin başka yer-frinde de yaygındır
Panama, Batı Yanmküresi'nin en yeni dev-letlerinden biridir Panama Kanalı bölgesinin iki yanını kaplar. Kanal bölgesi A.B.D. idare-sindedir (Bk. Panama Kanalı).
Panama'nın önemli bir bölümü ormanlık /amaçlarla, fazla yüksek olmıyan dağlarla aplıdır. Ülkenin batı ve kuzeybatı bölümle-^ daha dağlıktır. Bu bölgede yüksekliği 3 000 etreyf geçen
. dnama Kanalı, Süveyş Kanalı gibi iki denizi doğrudan doğruya birleştiren bir kanal değildir. Kıstağın orta kesimleri denizden çok yüksek olduğundan, burası boydan boya kazılmamış, bu bölgedeki Gatun Gölü'nden faydalanma yoluna gidilmiştir.
Kanal Bölgesi'nde oldukça geniş bir yer kaplıyan gölün yüzeyi her iki okyanustan da yüksektir. Bir okyanustan gelen gemiler kanalın kademeli olarak birbirinden yüksek yapılan havuzlarında gölün yüzeyine kadar yükseltilirler. Yolun önemli bir kısmını gölde geçen gemiler sonra, öbür okyanus tarafında, gene kademeli havuzlar vasıtasiyle okyanus yüzeyine kadar alçaltılır. Bu bölgedeki Gatun Gölü de suni bir göldür. Gatun Barajı bu büyük gölün meydana gelmesini sağlamıştır.boğa burcu günlük yorum sundu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder