boğa burcu ve tarihi ilim bilgileri bilgi

boğa burcu ve tarihi ilim bilgileri bilgi

boğa burcu ve tarihi ilim bilgileri bilgi aksamdan beri yazılarımızı yazan boğa burcu Belli zamanlarda, birkaç gün, birkaç hafta için kurulan, içinde satış yapılan sergilere «panayır»
125-13,7 m. arasındadır, гаоата Kanalı gemilerin. Güney Amerik Horn Burnu'ndan dolaşmasına meyda ,,-nadan, iki okyanustan birbirine geçebilm jf,ni sağladığı için çok önemlidir. Bu sayer jBD.'nin iki okyanus kıyıları arasındaki dn ,i: yolu 8.000 mil kısaltılmıştır. Kuzey 5ı>ey Amerika'nın Büyük Okyanus'la At >yanu5U kıyıları arasındaki deniz yolcul j'ı bu sayede 3-4 bin milA.B.D.'nin batıya doğru yayılması sırasıı Mçuvebatı arasında daha kolay bir geçit ı i düşünülmüş, o sırada kurulan Panama ttiryolu Ortaklığı büyük güçlüklerle Pan iniryoiu'nu yapmıştı.
Pansımandan başlıca amaç yaralara mikrop girmesini önlemek olduğuna göre, bu işi yapanlar n eîîeri gayet temiz olmalı, bütün pan-sıman eşyası elle değil, penslerle, daha başka pansıman takırr.lariyle tutulmalıdır. Sargılar da temiz olmalı, temizliğinden şüphe edilen bezler kullanılmamalıdır.
Yaralı organların üzerine konulacak gaz bezi, pamuk, sargı gibi koruyucu araçlar bir yandan dışarıdan gelebilecek etkileri önleme ye yararken, bir yandan da bu organların faz la kıpırdamayıp tam dinlenme halinde kal masını sağlar. Bundan dolayı, kol, bacaV yüz, burun, göz, kulak, parmak vs. gibi, çeşit yerlerdeki pansımanlarda ayrı ayrı sargı sa uardır. Onun İçin,
Daha sonraki yüzyıllarda Spinoza, Fichte Schelling, Hegel gibi filozoflar da panteizm tutmuşlardır. Bu arada, Spinoza'ya göre, Tanr ile tabiat aynı şeydir.
İç Salgı. — cinsüiin» denilen hormondur Doğrudan doğruya kana geçer, kandaki fa la şekeri yakarak, karaciğerin şeker düze lemesine yardım eder. Pankreasın bu sele sında bozukluk olursa «şeker hastalığı» ( yabet) ortaya çıkar (Bk. Şeker hastalığı
PANSIMAN Yaraların temizlenmesi, dışarıdan mik kapmaması, yangıların (iltihapların) sör rülmesi için uygulanan koruyucu tedbir «pansıman» denir.
Bir yara, temiz kalırsa, mikroplarla b mazsa, vücudun kendi faaliyetiyle, kıs; manda kapanıp iyi olur. Bunu yapan, dun normal onarıcı kudretidir. Yara, c dan mikrop kapacak olursa, bu 
etmişlei'di ama, Pandora, kutunun i ^pe olduğunu çok merak ediyordu. Bu bir türlü yenemedi, bir gün kutu jpağını açıverdi. Kapak açılır açılmaz,ı funun içinden, birer yılan şekline girmiş bütün kötülükler, günahlar, dertler, hast 'ar teker teker yeryüzüne yayıldılar. Yalnız, kutunun içinden, en son, Ыг; çıktı. Bu «Umut» kuşu idi. Böylece, P. re'nın —yani kadınların— merakı, '
ayrı bir oyun olarak kaldı. Ortaçağ'da, ^5 . Roma'nın Saturnalisa törenleri, Soytanij^ bayramı adiyle, pandomima şeklinde devam tti. XVII. yüzyılda ise «pandomima balesi» rtaya çıktı. Bu oyun tarzında İtalyan halk yatrosunun etkisi büyük olmuştur. Bu ti-ıtro toplulukları, gezginci olarak çalıştıkla-zamanda bile bol bol pandomimalar oynaşlardır.
Sözlü tiyatro arasında da pandomima sah-?rine yer verildiği olur. Çağımız yazarla-lan Eugene lonesco'nun «Sandalyeleri ıdaki oyunu kısa bir pandomimayla bitti ibi Samuel Beckett'in
dir. B9ndırmm'ds, Sult*nç»y,n d«n.,^ dWn çıkenlan bu filiz dif üik«l«r« dan çöndmrildiği için «pandarmıt» <j nir. Aynı bor filizinin Kahfomı/a da b,; cinsine 9priceit9 denir.
Psndermit, kalsium boraltrr. Beyaz fa, patatese benzer, mermeri de andırır fiği 3, özgül ağırlığı 2,3'tür.
Pandomima sözlü tiyatrodan daha eskid r. İnsanlığın ilk çağlarından beri, avlanan ivı mlatmak, ya da Tanrı'nm buyruğunu bil-iirmek gibi yan dinle ilgili, yan dünya irine bağlı olayları dile getirmek için, in-mlar daima pandomima yoluna başvurmuş r, olup bitenleri hareketlerle, taklitlerle nlandırmaya çalışmışlardı. Bütün ilkehop-nların din törenleri bir çeşit pandcmi'na-. Bu
Ikiçeneklilerin ıspanakgiller familyasından bir bitkidir. Kalın, etlice bir kökü vardır. Pancarın bazı cinslerinden şeker yapılır. Bunlara m şeker pancarı» denir.
da yapılan şenliklan» raılalıliMİı hu ler. Roma /mparatorluflu'niMi I* иг ulu^tjndnn önce başlamış, yıkılışına kadar »Or«galmi^tlr. Romalılar bazı tanrı ve tan» ıçalnr farafin* yapılan şenlikler sırasında da panayır kurar-lardı. Ayrıca, dinî şenliklerin dışında, yalnız I ticaret amacîyfe de barı panayırlar rıçıhrdı. ı Panayırlar için hazırlanan vaşiilİ kurollarj sonradan, Roma Hukuku kanunlarına lomel olmuştur.
Kubİlay Han'ın Çin'Inda
Marco Polo'nun 1200 yıllarındaki Çin hakkında anlattıklarından öğrendiğimize göre,boğa burcu Kubİlay Han çağında Kinsai'de (bugünkü Hangçov'da) büyük panayırlar kurulurdu. Kinsai o zamanlar Çin'in en önemli ticaret merkeziydi. Gene Marco Polo'ya göre, bu panayırlar Kinsai şehrindeki on meydanda birden yapılır, bunlara beş yüz bin kişi katılır-1ı. Her on meydanda karşılıklı ikişer tane luhteşem saray vardı. Bu saraylarda yaşıyan ivlet adamları panayır sırasında çıkan an-fmazlıklan çözmekle, suçluları yargılamak-görevliydi. Çin panayırları, Kinsai'de her günde bir yapılırdı. Satılan mallar arasın-•n önemlileri et, sebze, meyva, şarap, mü-herdi. Bu mallardan en pahalısı olan bi-İen her panayırda beş ton kadar satılırdı.
Pancar, vitamin ve maden bokımmdan 7engln hir bitkidir. En çok «erin iklimli lerde yetidir.boğa burcu günlük yorum Ancak, bu bölgelerde, ya? caklanna da dayanır. Pancar, ilkbaharde duğu gibi sonbaharda da ekilebilir. Sonb ekimi don zamanından üç ay kadar önci pılmalıdır.
Pancar, insanların çok eski çağlardar rı tanıyıp ektikleri bir besin maddesidir miktarda yetiştirilmesi XI. yüzyılda Isp da gelişmiştir, Türkiye'de pancar çok esi beri yetiştirildiği halde, bundan yalnız şu yapıldığı, sofrada çerez olarak ye için ancak birkaç çeşiti geliştirilmiş, pancarı ekimine pek önem verilmemişt fen, Romalılar ve Yunanlılar zamanında ri bilinen pancarın, aynı zamanda şeker ham maddesi olabileceği ancak XIX. İm ortalarına doğru anlaşılmıştır. 181 sonra Avrupa ülkelerinin bir çoğunda fabrikalarının kurulmasına başlandı. [se, turşuluk pancar, hayvan yemi içir :ar, ispirto pancarı çeşitlerinden sonra, Mincennın yetiştirilmesi, önem kaza ncak cumhuriyet devrinde, AIpullu i\m I birer şeker fabrikasının kurulma ba^lamiştır. 
badete vasıtatıdır. Bu g«nt| tarifa, aitm, до> fnüf ve kâğıt paralarla çekler, banka havaleleri, mevduat, ticaret »«netleri, hattâ ortaklık hisse senetleri, tahviller bile girer. Dar tarifiyle ise, para borçların bdenmesırde киИа-mlan, ödemenin sağlamlığı için üçüncü k»-^ı-Tİn taahhüdüne ve/a Ödemeyi yapanın aynca MDrumluluğuna lüzum olmıyan mübadele vasıtasıdır.
Para, mübadele vasıtası olduğu kadar, kıy-T»et ölçüsüdür, gelecekteki ödemeler için «Ы-iktirilebilen kıymet»tır. Aynı zamanda, ban-caiardaki para mevduatı, çekle ödemelere karşılık olur.
Para bugünkü mevkiine деГшсеуё kadar çeşitli gelişme safhalarından geçmiştir.
Malı malla değiştirmek suretiyle yapılan llışverişlerde, yani «trampa» usulünde, ahnıp 'erilen mallar arasında kıymet eşitsizi ğmi inlemek hemen hemen imkânsızdı. Alışveriş ilanları genişledikçe, insanların, kıymeti az ok belirmiş ve değişmiyen bir malı, müşte-щк mübadele vasıtası olarak kabul ettikleri Inlaşılmaktadır.
Devletlerin şekil verip üzerlerine kıymet |«y« başka bir işaret koydukları kıymetli ma-parçaları (sikkeler) ortaya çıkınca, o za-raslanan birçok zorluklar önlen-boğa burcu günlük yorum yazdı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder