boğa burcu ve tarihi ilim bilgileri konularımız

boğa burcu ve tarihi ilim bilgileri konularımız 

boğa burcu ve tarihi ilim bilgileri konularımız Bunlar bir düzlükte bulunduğu gibi oyui^,boğa burcu ı, da da yerleşmiş olabilir. Penguenler iyj \em#dikleri halde sarp kayalara, buz tepe], ne tırmanmakta pek marifetlidirler. Ygy. nnı böyle dik tepelerde de yaptıkları ol Penguenler genel olarak bir kerede bir yumurta yumurtlarlar; iki, üç yumurta ren cinsleri de vardır. Penguen yumurta yeşile çalan beyaz renktedir. Erkek pengı ler çoğu kere dişilerine,boğa burcu yumurtaların kulu zamanında, yavruların yetiştirilmesinde dım ederler. Yavru penguenler yeni уипн^ den çıktıkları zaman kendi kendilerini b' yecek durumda olmazlar. Bunun için ya /a da erkek penguen onların yiyeceklerini fileri yakalar, çiğner, sonra da yavrularını irırler. Bü hayvanların başlıca besirt mac ılıktır.
Penguenlerin, Antarktika bölgesinin ı na karşı dayanıklı olmalarım, vücutl ilıyen tüylerin salgıladığı bir yağ м ıci, derilerinin altında da kalın btdal arı Hîmalayalar'm, H»r>d«ku>-lar n aîeK^erî meydana getirir. Böigenin bat im •se SJİe\man Da^ian ile sınırlanmıştır. Da^ < bo-gelerın güneyinde ve doğusunda Pervcap Ovası uzanır. Nehirlerin buradaki yata(^, geniş oimaKİa beraber, sığdır. Bj yüzden, ne^. r ulaştırn'iası yapılamaz. Pencap'ın iklimi sert-tir. Yağn>ur en çok muson mevsiminde yağa*'.
Pencöp tarihte birçok istilalara uğrarm^-tır. Bu bc'geye ilk gelenler tarihten önceki çağlarda geç eden Aryalar'dır. Daha sonra da burası göçlere sahne olmuş, AA. O. IV. yüzy ^ da Büyük Iskencier'în İstilâsına uğramıştır. Araplar ilk olarak VIII. yüzyılın baş!annch gelmişlerse de ancak XI. yüzyılın başında Gaz neli Mahmut'un fethinden sonra gerçek oîa rak Müslümanlar'a geçmiştir. Bir ara Gur lu Muhammed Şah'ın zaptettiği Pencap 1204 da Babu*" Şah'a geçti. XVIII. yüzyılın ortaiı pna doğru Pencap Türkler'in elinden çıktı |(IX, yüzyılda İngiliz nüfuzu altına  giymiş kısa boylu, tıknaz erkekleri andırırlar. Penguenler, genel olarak.boğa burcu Güney Kutbu'nun küçük kayalardan meydana gelmiş adacıklarında yaşarlar. Daha kuzeye doğru çıkıldıkça. Yeni Zelanda'da, Brezilya'da, Ümit Burnu'nda pek az raslamr.
Penguenler kuşların perdeayaklılar takı-mındandır. Karaya çıkınca arka ayaklarının üzerinde yürürler. Birer kola benziyen İki kısa kanadı vardır. Dik durdukları zaman ayak-/arı, vücutlarının gerisine doğru olduğu İçin, oenguenler çok zorlukla, ağır ağır koşarlar. Jçma kabiliyetlerini yıllarca önce kaybetmiş lan bu kuşlar suya girince mükemmel yü-?r/er. En rahat ettikleri yer, karadan çok de-zdir. Suyun altından giden balıkları yaka-abilmek için denize dalarlar. Suyun içinde, uk almadan 45 saniye, hatta bazan daha fazla kalabilirler. Yüzerken
7 0 bin asker gönderildi. Alkihlyrttlı%, ı<tnnl>«* ra saygısızlıkta bulunduğu idcIuı ttililert;k ıju Г/ çağrılınca, Atina'ya döntneyip, bp«ıı Iй1 ılnt «t sığındı. SicilyalIlar, Sparîalılar'tltin elılıklmı yardımla, Atinalılar'ı yendiler. Ordubu, do* nanmast yok olan Atina tehlike içinde I nldı.
İyon Savaşı .— Sparta fırbatı kaçınımdı, Attik'in kapısı sayılan Dekeli kalesini ele ıj«j-çirdi. Yeniden Atina'ya dönen Alkil)iyrtdra, Spartalılar'a karşı denizde üç savaş ka/andıy-a da sonunda yeniden İranlılar'a sığındı. Ünlü ir Sparta komutam olan Lisandros, İiMnlı-r'dan yardım alarak, bir donanma yaptı. makkale Boğazı yakınlarında Atina donanısın! bastırarak yok etti. Atina durumdan yerdar olunca, herkes karşı koymaya lıa-andı. Lizandros 200 gemiyle Pire önüne 'i. Sparta Kıralı da Karadan Atina'yı ku-. Uzun süren görüşmeler sonunda Atina, ta'nın şartlarım
On Yıl Savaşları. Spartalılar Attik (At-tıkaç) topraklarım ele geçirdiler, ba>tan aşağı yakıp yıktılar. Şehirlerine kapanan Atina-lılar'ı, çağının ünlü bir devlet adamı olan Perikles yönetiyordu. Bu arada Atina donanması Peloponez kıyılarım yağma etti. Sparta-lılar da, Atina'yı aç bırakmak için kuşattılar. Nihayet iki taraf da savaşın uzun sürmesinden usanarak Nikyas'ın aracılığı ile
Sicilya Seferi. — O sırada Atina'da üç kuvvetli adam vardı: Çekingen Nikyas, atılgan Alkibiyadis, konuşkan Demostenis. Bunlardan hele Alkibiyadis, Atinalılar'ı savaşa zorluyordu. Sicilya ele geçirilirse, Sparta'nın kuvvetsiz kalacağı düşünülerek, adaya 134 gemiyle 10 bin asker gönderildi. Alkibiyadis, tanrılara saygısızlıkta bulunduğu iddia edilerek geri çağrılınca, Atina'ya dönmeyip, Spartalılar'a şığındı. SicilyalIlar, Spartalılar'dan aldıkları tardımla, Atinalılar'ı yendiler.boğa burcu Ordusu, dolanması yok olan Atina tehlike içinde kaldı.
İyon Savaşı .— Sparta fırsatı kaçırmadı, Hik'in kapısı sayılan Dekeli kalesini ele ge-rdi. Yeniden Atina'ya
пчгк~1* S >Аг(в'уа yenildi, bütün Yonan ülka-Imr nde ü%tunluğu Sparts ala aldı.
Atina ile Sparta arasında askıdan bari bir-birini çekemcmezUk, yarılma vardı. İki taraf da bütün Yunanistan'a sahip olmak, ötaki hükümetleri ekonomik ve siyasi baskı altına almak 
Yunan şehirlerindeki kırallıklar ortadan kalktıktan sonra Yunanistan'da, biri demokrasiye bağlı Atina, ötekisi de aristokrasiye bağlı Sparta hükümetleri kalmıştı. Bu iki kuvvetli hükümet arasında kalan daha başka küçük şehir hükümetleri, hangi taraf ağır basarsa, onunla birlik oluyordu.
Pcloponez Savaşları M. O. 431-404 yıllan arasında, 27 yıl sürmüştür. Uç döneme ayrı* lir: 1) On Yıl Savaşları; 2) Sicilya Seferi; 3) İyon Savaşı.
On Yıl Savaşları. — Spartalılar Attik (At tikâc) topraklarını ele geçirdiler, baştan aşa ğı yakıp yıktılar. Şehirlerine kapanan Atina lılar'ı, çağının ünlü bir devlet adamı olaı Perİkles yönetiyordu.
Persler M. O. VII. yüzyılda Modlcr'den Ah-men'i kendilerine baş tanıdılar. Onun oğlu Teispes de Persler'in ilk kıralı oldu. AAedler'e bayii olan bu Fers hükümdarları, önce Elam-lar'ın ülkelerini ele geçirdiler, daha çok onların ülkesi Sus'ta oturdular, l. Keyhusrev ila I. Keykâvus ülkelerini iyi yönetip, toprak kazanmakla beraber, gene Med kırallarına bağlıydılar. 1. Keykâvus'un oğlu II. Büyük Keyhusrev bu boyunduruğu kırıp büyük bir imparatorluk kurdu.
Büyük Keyhusrev'in ölümünden sonra (1 O. 530) yerine geçen oğlu Keykâvus (Kambiz) Mısır'ı Iran topraklarına kattı. Onun ölümü üzerine, Ahmen soyundan Dara, İran tahtına hak iddia eden, kendisini Ahmenler den sayan büyücü Gaumata'yı ortadan kaldırarak tahta aturdu ( Bk. Dara ).
Dâra'dan sonra Iran tahtına Serhas geçti. I. Ardaşir, II. Serhas, II. ve 111. Ardaşır çağınla İran bazı toprakları kaybetti. 111. Dara za-Tianmda, Iran toprakları, Büyük İskender'in iline geçti, Dara (İ. O. 331 ) İskender'le yap :ığı savaşta hem tacım, hem de canım kay >edmce, 200 yıldan fazla süren İran İmparâ torluğu yıkıldı.
Yunan mitolojisinde bahar tanrıçasıdır.boğa burcu günlük yorum saneye göre, Pcrsophone ile annesi tarım ti rıçası Demeter birbirlerine çok bağlıydı! Persephone bir gün kırlarda çiçek toplark yeraltı tanrısı Hades onu alıp yeraltı celi nemine götürüp evlendi. Demeter, kızını yanda aradı, bulamayınca, büyük bir ü; tüye kapıldı. Bu yüzden dünyada büyük kı oldu. Tanrılar kıralı Zeus işe karışıp Pe phone'yi serbes bırakmaya Hades'i razı e se de, Persephone yeraltındayken, kocas verdiği sihirli narı yemişti. Bu yüzden, üçte ikisini annesinin yanında, geri kalan rm da kocasiyle beraber geçirecekti. 1 harda ortalığın yeşermesi, çiçeklerirr açı юпЬаЬагНа da otların sararması, yapral< :tökülüp toprağın veriminin azalması b cilde anlatılmıştır.
Bir süre sonra genç Jııan Peron subaylardan kurulu totaliter rejim taraftarı Grupos de Oficiales Unidos (Birleşik Subay-ar Topluluğu)na girdi. 1943'to Ramon S. Cas-illo'nun idaresi aleyhine girişilen harekete indcrlik etti. Daha sonra başa geçen hükümet-srde, küçük, önemsiz görevler aldıysa da, <tidarın esas hâkimi kendisiydi, devletin iş-irini perde arkasından idare ediyordu.
19444e General Edelmiro Farrell cumhur ışkanı olunca. Peron da savunma bakam ol daha sonra başbakanlığa yükseldi. 1945 Peron bir hükümet darbesiyle iktidarda' aklaştırıldıysa da, iki hafta sonra daha Ы k bir kuvvetle işinin başına döndü. Artı jantin'in kaderi, onun elindeydi. Eva Duar ndâki bir radyo ve filim yıldıziyle evle az sonra karısı da devlet işlerine kar ya banladı. Eva Peron özellikle işçilerin nr îlerıyle yakından ilgileniyordu. Sonrali mleket içinde çok büyük nüfuz kazan yal Yardım Teşkilâtı'm kurdu, bir st "a di Peronist Partisi'nin kadınlar kc
Aleyhinde"çeşTtfî nümayiş ve isyanlardan sonra, nihayet, 16 haziran 1955'te donanma ayaklandı. Deniz kuvvetleri Peron'u zorla iktidardan uzaklaştırmak istiyorlardı. Peron, siyaset kullanarak, başlangıçta bir uzlaşmaya vardı, sonra memlekette sıkı yönetim ilân ederek, diktatörlüğünü daha da kuvvetlendirmeye çalıştı. Uç ay sonra yeni bir isyan oldu. Bu sefer donanma ile birlikte bütün ordu ayaklanmıştı. Peron üç gün sonra, 19 eylül 1955' e, istifasını vermek zorunda kaldı. Buenos ^ires açıklarındaki bir Paraguay ganbotuna ığmdf, sonra da uçakla Paraguay'a kaçtı.boğa burcu günlük yorum

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder