boğa burcu ve tarihi ilim bilgileri bilgilerimiz

boğa burcu ve tarihi ilim bilgileri bilgilerimiz

boğa burcu ve tarihi ilim bilgileri bilgilerimiz dün ve bugün yine boğa burcu Buğun A>ağv Mtsır da l>en>en hemen hiç kal-mamtç gib'dır. Yalnız Yukarı Mısır ve Habeşistan dclaylarır>da çitişmektedir.Papirüsün eski Mısırlılar'ın günlük hayatlarında o'emîi b»r yeri vardı. Fakirler etli, özlü olan sapın ait kisımlarını pişirip yerler; ince, uzun, gev «“ek vapraklanndan da sepet örerler, hattâ sandal bile yaparlardı. Papirüsün asıl Öoen'iı kâğıda benzer bir maddenin yapılmasına yaramasıydı. Mısırlılar sapın dışına hatif hafif vururlar, tıpkı soğanda olduğu gibi üst üste sanlı tabakaları böylece birbirinden ayırırlardı. Bu ince kabuklar 5-6 sm. enliliğinde, 20-30 sm. uzunluğunda şeritler halinde kesilir, sonra da uc uca, yan yana yapıştırılaraktikten sonra Papalık, önem kazandı. Bütün^ laşmazhklarda papaya başvurulurdu, izn.v" toplanan din meclisinde piskoposların, bü»,^ öteki metropolitlere üstün olduğu kabul Unca, Roma'daki Papa da, İtalya'nın en yük din adamı sayıldı. Doğu'da bu biçin^ birçok epapa-patrik» vardı, Roma'da ise уц f)iı Papa bulunuyordu, papalığa üstünlü^ tağlıyan da bu oldu.
1870'te, büyük bir devlet olarak birleşe** İtalya, Roma'yı alınca, Papa'nın Vatikan Se. rayı'nda bir hükümdar gibi kalmasını kabu ona maaş bağladı. Yalnız, Papalık, ma'nın İtalya devletine katılmasını kabul et. m0di. Papa IX. Pius ile XIII. Leo, Vatika'‘| kapanarak. Papalığın bağımsız olması, dev.e‘ )âkkma sahip bulunması fikrini yarım yGryık lan fazla ileri sürdü. XX. yüzyıla ayak basi ığı zaman Avrupa'da hükümetler Papaltğ!*^ yasi kuvvetini' elinden almış bulunuyorlar* Onun için, bu makama bağımsızlık vr dİ,
Papabk bugün, siyası sınırlan, btyr»^ radyosu, pul’arı, hattâ küçük bîr ordusu oUn bir devlettir. 1577'den beri Papalık m rptrk%. zi olan Vatikan Sarayı ve dolaylan I929'dı İtalyan hükümeîivle yapılan Latran Antla^me-siyie bağımsız iğa kavuştu. Dünyanın en küçük devleti olan Papalık-Vatikan devletinin yüıö|. çümü 0,44 km^ nüfusu 1.225 kişidir.
Papaüöın Roma'da kuruluşunun sebebi oldukça karışık söylentilere dayanır.boğa burcu Bu söylen-t* ere göre, Isa Peygamber'in en yakın arkj. daş!anndan Petros (Sen Piy^er) Roma'ya gel. miş^ (sa nın <ilisesi'nl orada kurmuştu. % ros'un Roma ya gelişi ile ilgili hiçbir tarihi n olmamakla beraber, Hıristiyanlar bunu böyle kabul ederler.
Poma imparatorları Hıristiyanlığı kabul et-’kfen scnra Papalık, önem kazandı. Bütün anılmaz! kla^'da papaya başvurulurdu. İznik'te açlanan din meclisinde piskoposların, bütün
PAPAĞAN, insan sesini taklit edebilen, bir-s'Ok Î4 »V bv i*.‘nan gürel tüylü bir kuptur. Ge-r>e/ о.агач s^cak ülkelerdeki ormanlarda ya-yanarsa da yakalanıp, getlriidikleri evde, ka* feste, batri açıkta da yaşamaya kolay alışırlar. '
Paparanın gagasının uçları aşağıya çevriktir, üs: gaganın kenarı da çoğunlukla diş diştir. Dıi kalın, etlidir. Ayaklan tırmanıcıdır, İki psrmdk önde, iki parmak da arkadadır.
Papağan bitkisel besinlerle beslenir.
Papağanın başlıca czelükleri insan sesini, âdeta bilerek konuşuyormuşçasına taklit edebilmesidir. Bundan dolayı değerli bir kuş sayılır, birçok evlerde kafeslerde beslenir. Haydanın taklit ettiği sözler çoklukla birkaç ke-imevı Geçmezse cie, uzunca cümleleri bile ça-trmadan tekrarhyanJan verdir.
Papağanların parlak, göz alıcı renkte, uzun, izel tüyleri vardır, kırmızı, mavi, sarı, yeşi 3i parfak renkli tüyler kuju olduğundar ha da güzel gösterir. Bütün bu özelliklerin 1 ötürü, Orta
piyango hlletlmrina fiyat farkı konarak 40* bin lira toplandı. I 757'd© ballanan yapı 178' de bitti. 78I2'de, Kurucu Meclis, ünlü ölüle^ rin buraya tafinma^ma karar verdi. VoltaıreL Mirahoau, Rousseau'dan sonra Vlctor Hug^ da, ölünce buraya konuldu. Bugün, dünyac| tanınmış büyük Fransızların ölülerini ziyare etmek Istiyenler sayesinde Pantheon, turizr sanayiinin en verimli kaynaklarından biridir
PANTER (Bk. PARS)
PANTOGRAF Rmsimde, mimarlıkta, heykelcilikte kullanılan bir kopya aletidir.boğa burcu Bir resmi ya aynen, ya da küçülterek, büyülterek çoğaltmaya yarar. Pantograf, eklemli bir alettir; bir nokta çevresinde döner, bir yandan verilen hareketi öteki ucda aynen tekrarlıyan bir manivelâ düzenidir. Bir ucundaki kalemi, küçük bir resim üzerinde gezdirince, öbür ucundaki ki lem aynı hareketi ya daha büyük, ya da dah küçük ölçüde aynen tekrarlar. Böylece, yapi ğımız resim, başka bir yüzeyde yeniden me' dana gelmiş olur. Eğer iki kalemden birini merkeze uzaklığı,
resim üzerinde gezdirince, öbür ucundaki ka-lem aynı hareketi ya daha büyük, ya da daha küçük ölçüde aynen tekrarlar. Böylece, yaptı-ğımız resim, başka bir yüzeyde yeniden meydana gelmiş olur. Eğer iki kalemden birinin merkeze uzaklığı, meselâ öbürününkinden dört defa fazlaysa, resim dört defa büyük olur; küçükse, o oranda küçük olur.
Pantografı ilk defa XVI. yüzyılda Georges Dillingen adında bir Fransız ressamı bulmuştur. Langlois, 1743'te alete hemen hemen bugünkü şeklini kazandırdı. Collas ise, aleti heykel alanına
Zehirlenmelere karşı kullanılan İlâçlara, genel olarak, «panzehir» denir. Bunlar, zehi-rin cinsine göre, ayrı ayrı özellikleri olan ilâçlar, çeşitli maddelerdir.
Panzehirler, vücuda girdikten sonra, zehi-rln vaoısını bozarak, onun etkisini önliyen maddelerdir. Bunun için, bir zehirlenme olayında, bunun neden ileri geldiğini bilmek, ona göre bir panzehir kullanmak gerekir.
Zehirlenmelere karşı, panzehir olarak, eski çağlardan beri, çeşitli maddeler kullanılmış-fır. Bu arada, ilâçların dışında, aşağı yukarı aynı etkiyi gösterecek, süt, yoğurt, yumurta akı, limon gibi şeyler de vardır. Genel olarak, asit zehirlenmelerine karşı karbonat (bikarbonat de Süd); alkali zehirlennmkmif*^
Bu tarihte Ispanya hesabına seyahate gıkan Sebastian Cabot adır>deki gemici Parana nehri yolu ile,boğa burcu günlük yorum bu bölgeye gelmişti Daha sonraki başka seyahatlerin sonunda ispanya burasını sömürge haline getirdi, 1539*da yerleşmeler başladı. Çeşitli îg kargaşalıklarla, birkaç yüzyıl süren bu İdareden sonra, Paraguay 181 V de bağımsızlığını kazandı. Ancak, bundan sonra da siyasi kargaşalıklar bitnnedi, 1870'e kadar süren bu kargaşalıklar Paraguay'ı hemen tamamen mahvetti 1870‘de iç savaşlar bittiği zaman ülkenin nüfusu 1 .OOOOOO’dan _221.000'e
Î3l devlat «rasında 100. деИг. Рагв^иву^п \er!iferi Guarani Kızıldarilileri'dir. Sonradan burasını tspanyoilar işgal etmiş, daha sonra üîkeye başka Avrupaltiar da gelmiştir Böyla-ce karışan halk melez bir topluluk meydana getirmiştir. Şehirlerde yaşıyanların çoğu Is-panyollar'dan gelmedir. Köylerde yaşıyanla-Г1П hayatı, giyimi pek basittir. Kadınlar yalnız dizkapaklarma kadar inen bir gömlek giyer, başlarına da omu2Üarma kadar inen bir Örtü alırlar. Erkekler gömlekle pantolon giyer.
Şehirler. — Paraguay'ın en önemli şehri başkent Asuncion'dur (Bk. Asuncion). Başka önemli -şehirleri Encarnacîon, Pilar, Viilarica, Concepcion'dur. Bunlardan Encarnacîon Parana nehri
Yüıöl.: 406.732 km' Nüfusu: 1.850.000 Başkenti: Asuncion .^ly Amerika'nın ortalarında bulunan jgı/iy'ın topraklan balta girmemiş ormanla uçsuz bucaksız ovalarla kaplıdır. Bir 1^1 durumunda olan bu bölgenin de deniz-yüksekliğl 600 m.'yİ bulmaz. Batıdaki ıl( bölgelerin deniz yüzeyinden yüksekli^ pkazdır. Güney kesimi bataklıklarla kap-Gene bu bölgede yapraklarını dökmi-iik ormanlar vardır. Paraguay nehrinin Lbölgesinde de sık sık bataklıklara rastsa da, ahalinin çoğu burada oturur, ^raguay Parana nehriyle Paraguay nehri-çatâllandığı bölgede kuruludur. Paraguay :'inin kuzey kesimleri ülkeyi kuzeyden gü-cbğru ikiye ayırır. Paraguay'da iki kü* '9Öİ vardır. İklim ılımlıdır. Yağırlar pek h'* eleği İdi Г.
B\r parabol ve pnrnhtfîu n к*ии kent fişi
Paraboloit. — Bir parabol«j, sinde döndürürsek, «paraboloit* a^iı hacımsal bir şekil elde ederiz РагаЫ/ f* ^ parabolün özelliklerini gösterir.
Parabolik ayna. — Paraboloit bı<;ımh ya «parabolik ayna» denir.boğa burcu günlük yorum Paraboloidin ı^, parlak, dışı da ışık geçirmiyen bir cı%ımi% kaplıdır. Bu aynanın özelliği, üzerina duşan dağınık ışık ışınlarını bir araya toplıyarak ralele yakın bîr duruma getirip yansıtmadadır. Çeşitli optik araçlarda, en çok da gok dürbünlerinde, teleskopta kullanılır.•! uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle eidı edilen şekle «parabol» denir.
Şekilde görüldüğü gibi, O x ve O y eksen, ferini, O X ekseni üzerinde bir F noktası alı* lım. O y ekseni ile F noktasından eşit uzaklık* ta bulunan bir A noktası seçelim. Buna gorı AB uzunluğu, AF uzunluğuna eşittir. Bu Özellikte başka noktalar da bulabiliriz. Bu nokta* lan birleştirirsek «parabol eğrisi>ni elöeeoe* . riz. F odağının O noktasına uzaklığı her parabolde
(jr«n«f taclavul vehimleri «nıed«nT para» «madani para rnakbt */ları», «bankınot», «ma dana çevnlanuyanpara*dır. Sınırlı te
davul vas-talan i$a a ticarî sanatlar» (çek poltça, bono), malları temsil eden «senetı lardtr.
Madanf para olarak, ya yalnız altın, ya di yalnız gümüf kullanılması haline «tek madei sistemi», her ikisinin kullanılmasına da «çif| maden sistemi», aynı sikkenin birer mikta altın veya gümüşü ifade etmesi ‘haline «çif mikyas sistemi» denir. XIX. yüzyılda gümü kıymetini kaybettiğinden sonuncu sistem «tc pal mikyas sistemi» adını almıştır.
Hukukta para, her türlü hukuki kıymetler değer biçmek üzere kullanılan,boğa burcu günlük yorum mübadele vas tası olan madenî veya kâğıt menkul eşyadıı misli bir maldtr. Para borcunda, borcun m\V tan, onu temsil eden paranın kıymetidir. Kc lusu para olan borçlar, memleket parasiyi kienir. Yabancı memleket parasiyle borçlar ^alar, aynen ödenmesi şart koşulmadıkçı ide tarihindeki rayiç 
fâ lm0hıtİ0r^ nnİ0fciân, bırakılan pa‘ yı göitc-t^n niişkfu. ı»r alırlardı Odenymlerinde de bu (»•*>*• 'tf' verırlarriı Sonraları, bir makbuz yrrma avnıbirçok makbuzlar ver -
m*«ı Afiat niHu Boylece. uriamelerde kolaylık aağlandı Yüzyıllarca nr.ırlî bir şekilde sürüp gıdpn hu uygulanmaları sonradan bankalar yap mayi hifiadı makbuzlar, «bankınot» adım aldı X/> yüzyıldan bu yana bu görev, merkez bank.ılarında toplandı, resmî mahiyet kazandı. Bankınot, getirildiğinde karşılığında madenî para ödenmesi gereken bir taahhüt senedidir. Yalnız, gitgide bankınot miktarı o dereceye vardı ki, bankaların bunları madenî pataya çevirleri imkânsızlaştı. Bundan dolayı, devletler, kanunla, bankmotlara «mecburî tedavül» kabiliyeti tanıdılar.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, birçok :ievlctlerin para sistemleri altüst oldu, tedahülde, madenî paraya çevrilmesi mümkün oi-ııyan bankınotlarla karşılıksız devlet kâğıt II ası kaldı. Bu durum zamanla tabiî hal saldı. Bugün madenî para kullanan memleket men hemen kalmamıştır. Böylece, madenî "a ile kâğıt para, hattâ bankınot arasında-bağ tamamiyle kopmuş oldu.n kavgalarının, kufatmalarm, »tv tiiÂl va devrımtarın rmrkazi oldu.
Kıral PhÜîppa - Augusta'tao sonra, V. Charles, 1370'te ikinci duvarı, ondan 320 yıl sonra da, şehir büyüdü^ için, ХГИ Loui», üçüncü duvarı yaptırdılar. 1784-1791 yıUan arasında Paris korkulu dakikalar geçirdi^ için, kale duvarlarında fivunma yerleri yapıldı. Büyük İhtilâl sırasında, Paris'in birçok yapıları zarar gördü. Yerlerine yenisi de çok az yapıldığından, I. Napolâon şehri düzeltmeye çok çalıştı Napolâon'un yenilmesinden sonra Paris 1814-1815 yıllan arasında kısa bir süre düşman işgali altında kaldı.
XIX. yüzyıl ortalarına kadar Paris, hemen hemen bir kat gelişip genişledi. Kıral Louis-Phillppe zamanında şehrin sınırları doğuda Vlncennes OrmanTna, batıda da Bouİogne Or-тапГпа ulaştı Bunun Jçin eski duvarlar bırakılıp, şehrin çevresine yeniden savunma kaleleri yapıldı. 1830'dan sonra Paris, açılan yeni yollarla, yapılan güzel binalarla, Avrupa'nın gözde şehrî oldu.
Bu arada ayaklanmalar da oluyor, Paris ^ehrj^ bütün Avrupa'ya, hattâ dünyaya, yeni vevtimasında Öncülük ediver-
Рапш t€ 5^ П4Г
akayı birbirine bağladiğt gsbî ^ a ». stündeki yollar gibi kapiıyan V«*ro ca v*>5 j 3 sol yakalan birleştirir.
Paris 20 belediye bölgesinle ' an-'^^c s-tment = daireye) ayrılmıştır. Her bc geoe mr bir belediye başkam ile üç üye*: Ыг f->ec-j bulunur. Bu üyeler müşavir rler. 20 bölgenin fc>elediye başkanlar,v e virlerinin katılmasiyle kurulan Be ec selisinin Başkam şehrin asıl beledive başka* durumundadır. Her belediye bc gesi, ayrı* dörde ayrılmıştır. Bu belediyelerin ayrı ay-numaralan vardır. Semtler adtanndan çok numaralarla anılırlar (5'inci Dai*-e, 6>cı İre gibi),boğa burcu günlük yorum

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder